Co Backer beëdigd als steunfractielid

Co Backer is weer onverwachts teruggekeerd in de politiek. Hij heeft op donderdag 30 januari 2020 de eed afgelegd tijdens de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Beverwijk. Fractievoorzitter Carli Bilars memoreerde dat ze zeer blij is om hem weer in de fractie te mogen ontmoeten, eigenlijk is hij nooit weggeweest. Ook burgemeester Smit wenste hem enorm veel succes, wijsheid en plezier toe in het gemeentebestuur van Beverwijk, waar hij uiteraard geen onbekende is, maar dit wel weer een nieuwe start is. De bekende politicus was 12 jaar gemeenteraadslid. Nu zit Carli Bilars in deze raadsperiode alleen in de gemeenteraad. Zij werd ondersteund door René van Zutphen die zijn taak heeft neergelegd. Co Backer zal tot de volgende verkiezingen de plaats als steunfractielid innemen, omdat er anders een moeilijk werkbare situatie voor Gemeentebelangen Beverwijk zou ontstaan.

Op de foto de felicitatie van burgemeester Smit

Schriftelijke vragen aan het college betreffende het voegwerk aan de Wijkertoren 18 september 2018

Onderwerp: vragen ex artikel 41 van het reglement van orde inzake onderhoud van de Wijkertoren en in het bijzonder het voegen (zie foto’s).

Beverwijk, 18 september 2018

Aan de voorzitter van de raad

Geachte voorzitter,

Hierbij verzoeken wij u onderstaande artikel 41 Rvo-vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders door te geleiden. Conform genoemd artikel geven wij hierbij aan dat prijs wordt gesteld op schriftelijke beantwoording.

De Wijkertoren, zoals de toren genoemd wordt, is een overblijfsel van het voorlaatste kerkgebouw, dat verder vrijwel geheel verwoest werd. Hij was van verre al te zien, zodat ook de schippers op het Wijkermeer de klok konden gebruiken. Na een grote brand in 1912, waarbij het bovenste deel van de toren verwoest werd, werd de toren herbouwd. Ook vandaag de dag is de toren nog te zien vanuit de wijde omgeving en is hij kenmerkend voor de skyline van Beverwijk.

Nu de steigers en de afdekdoeken verwijderd zijn heeft de fractie van Gemeentebelangen Beverwijk moeten constateren dat er een Wijkertoren tevoorschijn is gekomen waar je echt niet vrolijk van wordt, en nu drukken wij ons zeer netjes uit. Door het niet volledig voegen van de Wijkertoren heeft hij een uitstraling gekregen van een toren met een uitslag die lijkt op Vitiligoplekken (pigmentplekken). De fractie van Gemeentebelangen Beverwijk is dan ook zeer verontwaardigd dat het college van Beverwijk, die verantwoordelijk is voor deze toren, de toren een uitstraling heeft gegeven die onze Beverwijkse Wijkertoren onwaardig is.

De fractie van Gemeentebelangen Beverwijk heeft dan ook de volgende vragen:

  • Heeft u voldaan aan de wetgeving die in de Erfgoedwet staat (de Monumentenwet is overgegaan naar de Erfgoedwet). In deze wet zijn onder de definities, de aanwijzing, de bescherming, de financiële bepalingen en het toezicht en de handhaving opgenomen.
  • Is er tijdens deze werkzaamheden nog toezicht gehouden op deze werkzaamheden
  • Waarom heeft u gekozen voor dit “pleisterwerk”.
  • Heeft u zich gerealiseerd wat dit voor consequenties zou kunnen hebben voor de Wijkertoren en haar uitstraling
  • Is het college het met de fractie van Gemeentebelangen Beverwijk eens dat de uitstraling van de Wijkertoren, die kenmerkend genoemd wordt als “skyline van Beverwijk”, door deze werkzaamheden wel een hele andere lading heeft gekregen

Hoogachtend

Carli Bilars – Don Fractievoorzitter Gemeentebelangen Beverwijk

vervolg vragen ex artikel 41 van het reglement van orde inzake reconstructie Breestraat versus feestweek 26 maart 2018

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Onderwerp: vervolg vragen ex artikel 41 van het reglement van orde inzake reconstructie Breestraat versus feestweek

Beverwijk, 26 maart 2018

Aan de voorzitter van de raad

Geachte voorzitter,

Hierbij verzoeken wij u onderstaande artikel 41 Rvo-vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders door te geleiden.

Conform genoemd artikel geven wij hierbij aan dat prijs wordt gesteld op schriftelijke beantwoording.

In de raadsvergadering van 16 december 2017 heeft de fractie van Gemeentebelangen Beverwijk vragen gesteld inzake de reconstructie van de Breestraat versus de feestweek.

De beantwoording op onze vragen, die het college van burgemeester en wethouders gaven in haar memo van 29 januari 2018, heeft er toe geleid dat de fractie van Gemeentebelangen Beverwijk deze verder hebben uitgediept.

Onderstaand een korte geschiedschrijving;

Wij kregen vanuit de bevolking signalen dat men zich zorgen maakte of de Feestweek nog wel plaats zou kunnen vinden nu de Breestraat gereconstrueerd is. Wij hebben hierover mondelinge vragen gesteld in de raadsvergadering van donderdag 16 december 2017. In deze raadsvergadering hebben wij aangegeven dat de fractie van Gemeentebelangen Beverwijk zich zorgen maakt over de komende festiviteiten in augustus 2018 namelijk: de Feestweek van Beverwijk. De Breestraat heeft een complete metamorfose ondergaan met de nieuwe bestrating voor stoepen en de rijweg. Aan beide zijden staan van de Breestraat over de hele lengte een verhoogde stoeprand. Nieuwe afwateringsputten naast het wegdek met afvoer goot. Lantarenpalen die dichter bij de rijbaan zijn geplaatst en vierkante en driehoekige boomvakken als wel plantvakken. Hier is niks mis mee, maar we willen van college toch weten of de Feestweek niet in gevaar komt mede door deze metamorfose. Zowel bij de ronde van Beverwijk als bij de harddraverij worden langs het parcours als afzetting dranghekken geplaatst. Door de plaatsing voor de bloembakken tot aan de rijbaan, die aan beide zijde staan, kan deze afzetting niet voor bloembakken geplaatst worden, omdat dan de breedte van het parkoers zeker voor de harddraverij te smal wordt en niet voldoet aan de eisen die de Stichting Nederlandse draf- en rensport stelt. Ook voor de ronde van Beverwijk kan de bocht Zeestraat – Breestraat problemen opleveren.

Ook de media, Dagblad Kennemerland en RTVNH, hebben hier aandacht aan besteed.

In het interview van vrijdag 22 december 2017 stelt de heer Aad Pools (mister kortebaan) dat alleen na flinke aanpassingen aan de Breestraat de kortebaandraverij in Beverwijk door kan gaan.

Op woensdag 27 december 2017 spreekt de heer Rob van Dooren, voorzitter van de Harddraverijstichting Prins Bernhard: “Ik heb […] eerder samen met bestuurslid Henk Voormeer, Jaap Poelstra en Gerard Post Uiterweer de baan bekeken. We zijn toen tot de conclusie gekomen dat met een paar kleine aanpassingen de kortebaan gewoon door kan gaan”.

Deze tegenstrijdige beantwoording en de beantwoording van het college op onze vragen in haar memo van 29 januari 2018 gaf bij de fractie van Gemeentebelangen Beverwijk een tegenstrijdig beeld waardoor wij ons genoodzaakt voelde om dit verder te onderzoeken.

Naar aanleiding van uw beantwoording in de memo van 29 januari 2018 (zie bijlage) en de tegenstrijdige uitlatingen heeft de fractie van Gemeentebelangen Beverwijk gemeend om vervolg vragen te moeten stellen;

Op vraag 1 stelt u dat er aanvullende maatregelen nodig zijn maar er is zeker geen sprake van dat de korte baan niet door kan gaan op 9 augustus 2018. De vierkante en driehoekige boomvakken als wel de plantvakken vormen geen belemmering voor het evenement. Er zal naar een constructie gezocht worden om de dranghekken om de boomvakken te plaatsen.

De fractie van Gemeentebelangen is van mening dat uw antwoord wel heel kort door de bocht is.

Een spectaculair onderdeel van de sport is de start. De paarden maken een draai van 180 graden voordat ze vertrekken. Wanneer paarden van een gelijke afstand starten, draait het paard in de rechterbaan voorlangs. De paarden starten vanaf een basisafstand van 275 meter of 300 meter (afhankelijk van de lengte van de straat).

Het is u en ons bekend, en ook bij de Harddraverijstichting, dat de ruimte voor het maken van een draai van 180 graden voordat ze vertrekken bij het startpunt op de Breestraat niet kan.

Er moeten boomvakken als de teveel plantvakken verwijderd worden en ook meubilair om aan bovenstaande eisen te kunnen voldoen.

1. Indien bovengenoemde aanpassingen dienen te moeten gebeuren wie is dan de kostendrager hiervan?

Op onze vraag 2 stelt u dat er op maandag 29 januari 2018 een gesprek zal plaatsvinden met de organisatoren van de wielerronde betreffende de bocht Zeestraat/Breestraat.

2. Heeft dit gesprek inmiddels plaatsgevonden en geeft o.a. de bocht Zeestraat/Breestraat problemen voor de renners?

In vraag 3 maken wij ons zorgen dat de bloembakken tijdens de feestweek voor een en ander doel gebruikt gaan worden dan waarvoor ze zijn eigenlijk bestemd zijn. In Uw antwoord stelt u dat waar op een plek veel alcohol wordt genuttigd door grote groepen dit risico’s met zich meebrengt. Er worden voldoende vuilnisbakken en toiletten geplaatst om te voorkomen dat de bloembakken oneigenlijk wordt gebruikt. Met de te treffen voorziening voor de dranghekken op/over de cortenstalen rand van de bloemvakken en plantvakken is het ook mogelijk om de hele boomvakken en bloemvakken af te schermen mocht hier aan leiding voor zijn. Uit Uw antwoord moet ik opmaken dat het plaatsen van voldoende vuilnisbakken en toiletten wordt voorkomen dat de bloembakken oneigenlijk worden gebruikt.

3. Kunnen wij de garantie krijgen dat met het plaatsen van vuilnisbakken en  toiletten de boomvakken en bloemvakken niet oneigenlijk worden gebruikt?

Verder beantwoordt u onze vraag dat met het treffen van de voorziening voor de dranghekken op/over de cortenstalen rand van de bloemvakken en plantvakken het ook mogelijk is om de hele boomvakken en bloemvakken af te schermen mocht hier aan leiding voor zijn.

4. Bedoelt u hiermee te zeggen dat voor deze voorziening ALLE boomvakken en bloemvakken worden afgeschermd?

5. Betekent dit ook dat er meer dranghekken moeten komen?

6. Wie is de kostendrager hiervan?

Door de opmerkingen in het interview van vrijdag 22 december 2017 door de heer Aad Pools (mister kortebaan) dat alleen na flinke aanpassingen aan de Breestraat de kortebaandraverij in Beverwijk door kan gaan, hebben wij de noodzakelijke aanpassingen door laten berekenen. De geschatte kosten komen op enkele tienduizenden euro’s.

      1. Mochten beide evenementen, de wielerronde en de harddraverij, om financiële redenen niet plaats kunnen vinden op de Breestraat heeft het college dan een alternatief ?

Hoogachtend,

Co Backer

raadslid Gemeentebelangen Beverwijk (tot 29 maart 2018)

Bijlage: Memo documentnummer: INT-18-41164

Persbericht

Campagneleus: Vertrouwd & Betrouwbaar

Carli Bilars opnieuw gekozen als lijsttrekker Gemeentebelangen

BEVERWIJK – Na de succesvol verlopen verkiezingen van 2014, die vier zetels opleverden, is Gemeentebelangen Beverwijk er wederom in geslaagd een sterk team samen te stellen. Lijsttrekker is als vanouds wederom Carli Bilars, met op plaats 2 zittend raadslid Co Backer. Vervolgens op 3 René van Zutphen (jurist, muzikant), Martin van den Eijnde (4, werktuigbouwkundige en graficus), Leo Telleman (5, oud-medewerker Tata Steel). Net als bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen staat op plaats 6 lijstduwer Wim Spruit, oud-wethouder/raadslid.

Gemeentebelangen Beverwijk (GB) is een lokale partij, die er sinds 1982 op toeziet en stimuleert, dat iedereen in Beverwijk en Wijk aan Zee kan meedoen. ‘In de afgelopen jaren hebben wij laten zien, dat wij een echt Beverwijks hart hebben. Alle onderwerpen die van belang zijn voor onze stad, maken we bespreekbaar. Of het nu gaat om de jeugd, de ouderen, bij ons vindt u een luisterend oor. Ook willen wij dat de lokale overheid haar inwoners meer opzoekt’, aldus GB.

De partij vindt dat de veiligheid en gezondheid van de inwoners beter kan en beter moet, dat er meer moet worden gedaan aan armoedebestrijding: ook bij de mensen die net boven het sociaal minimum verdienen. Er moet ook extra geld worden ingezet voor het in standhouden van de sportvoorzieningen en om bewegen voor alle inwoners te stimuleren. Deelname aan het culturele leven moet voor alle inwoners mogelijk blijven (dus geen vermindering van het subsidiebeleid), lastenverzwaring moet worden voorkomen. GB is nog altijd voor een fusie van Beverwijk, Velsen en Heemskerk tot één IJmond. Maar.. dan moet de fusie de gemeente(n) wel sterker maken en zal het ‘eigen gezicht behouden moeten blijven’.

Er is volop aandacht voor Wijk aan Zee, soms tot in details. Zo wil Gemeentebelangen Camping Aardenburg voor Wijk aan Zee behouden en zal het creëren van camperplaatsen meer toeristen naar de badplaats trekken.