Vragen artikel 41 van het reglement van orde inzake Relweg 57A 7 augustus 2017

Beverwijk, 7 augustus 2017

Aan de voorzitter van de raad

Geachte voorzitter,

Hierbij verzoeken wij u onderstaande artikel 41 Rvo – vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders door te geleiden.
Conform genoemd artikel geven wij hierbij aan dat prijs wordt gesteld op schriftelijke beantwoording.

Op 16 april 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag het beroepsschrift van de Stichting Ons Witte Huis gedeeltelijk gegrond verklaard en het plandeel van het bestemmingsplan voor zover betreft Relweg 57A vernietigd.
Om gevolg te geven aan de uitspraak heeft u als college de voorliggende partiële herziening van het bestemmingsplan Wijk aan Zee voorbereid. Met deze partiële herziening wordt enkel een maximale goothoogte van 10 meter (gelijk aan de maximale bouwhoogte van 10 meter) toegevoegd aan het bouwvlak op het perceel van Relweg 57A.
Dit betekent dat de projectontwikkelaar Ons Witte Huis genoegen zal moeten nemen met de bouw van maximaal 10 appartementen aan de Relweg 57A en dat de ontwikkelaar niet aan de slag kan met de bouw van een kuuroord en een parkeergarage bij Hotel Zeeduin.

Het bezwaar van Stichting Ons Witte Huis is dat dit plan ten onrechte toestemming voor slechts 10 appartementen aan de Relweg 57A geeft want een eerder door de gemeente Beverwijk verleende bouwvergunning zou het recht geven op de bouw van 25 appartementen. Een kleiner project is volgens Ons Witte Huis financieel niet haalbaar.
De Raad van State constateert dat de verleende bouwvergunning ook niet meer dan 10 appartementen toelaat. Stichting Ons Witte Huis heeft niet aannemelijk gemaakt dat er toezeggingen zijn gedaan door de gemeente Beverwijk voor bouw van meer appartementen. Ook is er volgens de Raad van State geen bouwhoogte van 15 meter, maar van 10 meter toegelaten. Wel vindt de Raad van State dat de goothoogte van het toegelaten complex onduidelijk is geregeld.
De ontwikkelaar wees de Raad van State op de Dorpsvisie voor Wijk aan Zee, die de locatie bij Hotel Zeeduin als een potentiële ontwikkellocatie voor een kuuroord en woningbouw 1 aanwijst maar dat betekent volgens de Raad van State nog niet dat het bestemmingsplan daarvoor dan maar ruimte moet laten. Bovendien moet voor een bouwplan eerst onderzoek worden gedaan naar de economische haalbaarheid en een onderzoek naar de milieugevolgen. De locatie grenst namelijk aan beschermd Natura 2000 gebied.
In het daarop aansluitend raadsvoorstel, documentnummer INT- 14- 11305 onderwerp: bestemmingsplan Partiële herziening 1 Wijk aan Zee, naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State, stelt het college van Burgemeester en Wethouders het volgende:

Om gevolg te geven aan de uitspraak heeft ons college voorliggende partiële herziening van het bestemmingsplan Wijk aan Zee voorbereid. Met deze partiële herziening wordt enkel een maximale goothoogte van 10 meter (gelijk aan de maximale bouwhoogte van 10 meter) toegevoegd aan het bouwvlak op perceel van Relweg 57A. Door toevoeging van deze goothoogte aanduiding op de verbeelding is de algemene goothoogte van 6,5 meter benoemd in de regels niet (meer) van toepassing en is het plan niet langer rechtsonzeker.
In de uitspraak van de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State te Den Haag van 16 april 2014 wordt de raad opgedragen om een nieuw besluit te nemen, voor zover het betreft plandeel Relweg 57A van het bestemmingsplan Wijk aan Zee, teneinde de rechtsonzekerheid weg te nemen aangaande de van toepassing zijnde maximale goothoogte voor dat plandeel. Voorliggend besluit tot partiële herziening van het bestemmingsplan Wijk aan Zee voorziet hierin. Met de vaststelling van deze partiële herziening van het bestemmingsplan Wijk aan Zee wordt weer voorzien in een actueel planologisch toetsingkader voor omgevingsvergunningen voor het plandeel Relweg 57A en wordt gevolg gegeven aan de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

In de raadsvergadering van donderdag 1 juli 2014 heeft de raad van de gemeente Beverwijk het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 21 mei 2014, nummer INT – 14 – 11305; het vast te stellen bestemmingsplan Partiële herziening 1 Wijk aan Zee, met plan – ID NL. IMRO.0375.BP Wijk aan Zee2-VG01, geregistreerd onder INT- 14- 11304, unaniem vastgesteld.
Geacht college, wij hebben moeten constateren dat de projectontwikkelaar zijn hoogbouwplan tussentijds nog rigoureus heeft kunnen aanpassen.

De fractie van Gemeentebelangen Beverwijk heeft naar aanleiding hiervan de navolgende vragen;
1 waarom heeft U als college het raadsbesluit van 1 juli 2014 naast U neergelegd?
2 bent u het met mij, gelet op de uitspraak van de Raad van State, eens dat de bouw van 21 appartementen niet correct is?
3 wie heeft de projectontwikkelaar toestemming gegeven, gelet op de uitspraak van de Raad van State, om 21 appartementen te mogen bouwen?
4 er is meerdere malen door RTVNH een reactie gevraagd aan de afdeling communicatie van de gemeente Beverwijk; waarom heeft U niet gereageerd?

Met vriendelijke groet,
Co Backer