Categorie archief: Nieuws

Vragen ex artikel 41 van het reglement van orde inzake opvang dakloos stel. 1 mei 2017

Aan de voorzitter van de raad

Geachte voorzitter,

Hierbij verzoeken wij u onderstaande artikel 41 Rvo – vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders door te geleiden.
Conform genoemd artikel geven wij hierbij aan dat prijs wordt gesteld op schriftelijke beantwoording.

Het college heeft het voornemen om op de groenstrook nabij de Lau Mazirelstraat een caravan te plaatsen met een schutting. Tevens zal er een ECO-toilet geplaatst worden.
In een persverklaring van 20 april 2017 stelt u onder andere:

Citaat; “De reguliere daklozenopvang in Haarlem is op dit moment niet haalbaar voor betrokkenen. De afgelopen maanden hebben betrokkenen tijdelijk gewoond in een sloopwoning in een buurgemeente. Het wonen in de sloopwoning ging redelijk”, einde citaat. De fractie van Gemeentebelangen Beverwijk heeft de volgende vragen:

Het wonen in de sloopwoning ging redelijk. Kan men dit nader uitleggen? Wat ging er goed en wat ging er minder goed? Hebben de twee voor overlast gezorgd? Welke overlast?
Waarom is de reguliere daklozenopvang in Haarlem op dit moment niet haalbaar voor betrokkenen?

Citaat; ”Door het plaatsen van een schutting proberen we overlast zo veel als mogelijk is te voorkomen. Ook houden we samen met hulpverleners, handhaving en politie de omgeving goed in de gaten. Juist om overlast te voorkomen danwel te stoppen”, einde citaat.

Door een schutting te plaatsen probeert de gemeente zoveel als mogelijk overlast te voorkomen. Welke overlast verwacht de gemeente?

De gemeente Beverwijk heeft ongeveer 70 omwonenden van de groenstrook nabij de Lau Mazirelstraat geïnformeerd over haar voornemen tijdelijk een caravan te plaatsen voor twee daklozen, aldus het persbericht.
Is het college het met ons eens dat de communicatie en het informeren naar de bewoners van amateuristisch niveau is en u daardoor heeft gezorgd dat er grote onrust is ontstaan onder de bewoners van de buurt?

Er is een caravan van het merk Elddis WL-77-FY aangeschaft. In de krant van zaterdag staat te lezen dat ‘het nog niet wil zeggen dat de caravan er ook komt’.

Waarom is de caravan al wel gekocht?
Hoeveel heeft het college betaald voor deze caravan?
Wat zijn de totaal kosten om de nodige voorzieningen te treffen op de groenstrook nabij de Lau Mazirelstraat?

Het begeleiden en handhaven van deze daklozen vergt inzet van diverse maatschappelijke organisaties. Ook het ambtelijk apparaat van de gemeente Beverwijk zal hieraan bijdragen.

Kunt u ongeveer een indicatie geven wat de kosten zijn voor handhaving, hulpverlening en ambtelijke ondersteuning?
Uit welke voorziening wordt dit alles betaald?

Met vriendelijke groet,

Co Backer
raadslid

Vragen ex artikel 41 van het reglement van orde inzake Participatiewet 14 maart 2017

Beverwijk, 13 maart 2017

Aan de voorzitter van de raad

Geachte voorzitter,

Hierbij verzoeken wij u onderstaande artikel 41 Regelement van Orde – vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders door te geleiden.
Conform genoemd artikel geven wij hierbij aan dat prijs wordt gesteld op schriftelijke beantwoording.

Op 3 november 2016 heeft de gemeenteraad van Velsen een motie aangenomen met als strekking om het college te verzoeken inhoudelijk te onderzoeken en te beoordelen of met de invoering van de Participatiewet de opgelegde strafkortingen buitenproportioneel zijn of coulant en de raad op korte termijn te informeren over de resultaten van het onderzoek.
Recent hebben wij in de krant kunnen lezen, dat het college van Velsen daadwerkelijk het onderzoek heeft opgestart.
De aanleiding tot de motie was, dat de Participatiewet in de IJmond kennelijk slecht uitpakt voor bijstandsgerechtigden, die zich niet aan hun werk- of sollicitatieverplichtingen houden en voor gezinnen. Het komt voor, dat de IJmondgemeenten strafkortingen opleggen tot wel 4 keer 100%,
Terwijl de Participatiewet voorschrijft, dat wanneer sprake is van het verwijtbaar niet opvolgen van de geharmoniseerde arbeidsverplichtingen een maatregel volgt van 100% over een periode van tenminste een maand en ten hoogste drie maanden.

Wij achten het aannemelijk, dat ook inwoners van Beverwijk met het fenomeen strafkorting ( in vakjargon: “Maatregel”) in aanraking komen en in de lijn van het besluit in Velsen vragen wij Uw college of U bereid bent om een soortgelijk onderzoek ook in Beverwijk te doen. Het verdient onze voorkeur indien gepoogd wordt om alsnog aan te sluiten bij het onderzoek van de gemeente Velsen.

Inge Rood
raadslid Gemeentebelangen Beverwijk

vragen ex artikel 41 van het reglement van orde inzake verzelfstandiging Beverwijkse haven 1 maart 2017

Onderwerp: vragen ex artikel 41 van het reglement van orde inzake verzelfstandiging Beverwijkse haven

Beverwijk, 1 maart 2017

Aan de voorzitter van de raad

Geachte voorzitter,

Hierbij verzoeken wij u onderstaande artikel 41 Rvo – vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders door te geleiden.
Conform genoemd artikel geven wij hierbij aan dat prijs wordt gesteld op schriftelijke beantwoording.

Tijdens werkbezoeken aan het havenbedrijf van Amsterdam en aan de Zeehaven IJmuiden hebben de aanwezige raadsleden de wens uitgesproken in de richting van de wethouders De Rudder en Van Weel om de raadsleden bij de verdere gedachteontwikkeling rond de verzelfstandiging van onze haven mee te nemen. Het idee was om in een of meer informele sessies ook met de raadsleden van gedachten te wisselen om zo voorkeuren van de raad in het proces te integreren. De wethouders hebben positief op dit voorstel gereageerd. Tot nu toe is de toezegging niet nagekomen. Het afgelopen jaar hebben wij informatie ontvangen door middel van een aantal brieven aan de gemeenteraad. Recent hebben wij in een commissievergadering een aantal juridische modellen gepresenteerd gekregen. Inmiddels is ook duidelijk, dat het college in de raadsvergadering van mei 2017 een bidbook aan de gemeenteraad wil voorleggen. Het lijkt ons als fractie van Gemeentebelangen Beverwijk dringend gewenst om de hiervoor genoemde toezegging na te komen om te voorkomen, dat de gemeenteraad straks met voldongen feiten geconfronteerd gaat worden, temeer omdat het gerucht de ronde doet, dat het college al een voorkeur voor een model heeft.

De fractie van Gemeentebelangen Beverwijk heeft de navolgende vragen:

1. Is het college voornemens om de toezegging aan raadsleden om in een of meer informele sessies van gedachten te wisselen met de raadsleden over de verzelfstandiging van de haven;

2. Indien het antwoord op vraag 1 positief is dan graag tijdig aangeven wanneer de raadsleden een uitnodiging mogen verwachten en indien het antwoord negatief is dan graag een verklaring voor
de weigering;

3. Heeft het college op basis van de gesprekken met stakeholders en eigen onderzoek al een voorkeur voor een model en is het college bereid om die voorkeur met de raad zo snel mogelijk te
delen? Wat ons betreft zou dit delen van informatie heel goed plaats kunnen vinden in de onder 1 genoemde sessies.

Met vriendelijke groet,

Anton Middelhoff
raadslid

vragen ex artikel 41 van het reglement van orde inzake de taakstelling huisvesting statushouders 24 januari 2017

Aan de voorzitter van de raad

Geachte voorzitter,

Hierbij verzoeken wij u onderstaande artikel 41 Regelement van Orde – vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders door te geleiden.
Conform genoemd artikel geven wij hierbij aan dat prijs wordt gesteld op schriftelijke beantwoording.

In de memo van wethouder J.W.J. Dorenbosch-de Hen, d.d. 15 december 2016, onderwerp: taakstelling huisvesting statushouders, documentnummer: INT-16-32327, deelt de wethouder de gemeenteraad mede dat Beverwijk werd geconfronteerd met woningweigeringen door statushouders. Bijvoorbeeld omdat een statushouder bij de woningbezichtiging aangeeft geen trappen te kunnen lopen. Bij een weigering start het COA een juridische procedure tegen de statushouder. Beoordeeld wordt of de weigering terecht is. Bij een terechte weigering zal de gemeente deze of een andere woning opnieuw aan de statushouder aanbieden. Indien de woning leeg blijft staan gedurende het proces kan het COA de huurderving aan de corporatie vergoeden. In Beverwijk hebben de corporaties de woningen echter weer verhuurd aan de woningzoekende boven aan de wachtlijst. Dit om de leefbaarheid in een complex te bevorderen en omdat leegstand aan woningzoekenden moeilijk uit te leggen valt. Het zoeken naar een nieuwe woning voor de statushouder kost echter teveel tijd. Het belemmert het realiseren van de taakstelling. Met de corporatie in Beverwijk is afgesproken de woning voortaan vast te houden gedurende het proces.

De fractie van Gemeentebelangen Beverwijk heeft de navolgende vragen:

1. Op welke gronden hebben de statushouders nog meer woningen geweigerd?

2. Waren deze weigeringen terecht?

3. Zo nee, waar zijn deze “weigeraars” dan heen gegaan, of zijn ze alsnog akkoord gegaan met de aangeboden woning?

4. Zijn het alleenstaande statushouders of nareizigers?

5. Kunt u een overzicht geven uit welke landen deze statushouders komen?

6. Kunt u een overzicht geven in welke buurt/wijk zij een woning hebben toegewezen gekregen?

7. Is het niet oneerlijk t.o.v. andere woningzoekenden dat een woning net zo lang leeg blijft staan totdat het proces rondom toewijzen woning statushouder afgerond is?

Met vriendelijke groet,
Co Backer
raadslid

Artikel 15 van de verordening op de raadscommissie 2016: Problematiek Beverwijkse brandweer vervolg op de vragen 2 januari 2017

brandweer-korpsschild-mwmArtikel 15 van de verordening op de raadscommissie 2016

Beverwijk 2 januari 2017

Onderwerp: Problematiek Beverwijkse brandweer

Naar aanleiding van onze vragen, ex artikel 41 van het reglement van orde inzake de problematiek Beverwijkse brandweer, d.d. 24 oktober 2016, en het antwoord van het college en de VRK op deze vragen hebben wij o.a. gesprekken gevoerd met betrokkenen binnen de brandweer Kennemerland.

De fractie van Gemeentebelangen had verwacht dat vraag 1: “Klopt het dat de gemeente de VRK betaalt voor deze dagdienstbezetting in het weekend?”, met een simpel ja of nee zou worden beantwoord. Het tegendeel is echter waar. Door de regels heen lezen wij in het antwoord : ja, er wordt betaald voor een dagdienstbezetting in het weekend, maar niet meer zoveel als rond het jaar 2000. Bezuinigingen hebben het budget voor de brandweerzorg omlaag gebracht. Naar aanleiding van onze bovengenoemde gesprekken blijkt, dat Beverwijk betaalt voor het extra kazerneren. Tevens antwoordt de VRK in deze vraag dat er in 2008 geen specifieke bestuursafspraken zijn gemaakt over de dagdienstbezetting in het weekend. In het repressief dekkingsplan uit 2013 wordt gewoon vermeld dat er bezetting is, zodat de mate van dekking in Beverwijk toeneemt en vergelijkbaar wordt met de dagsituatie.

Graag willen wij weten hoeveel hiervoor betaald wordt?
en
Welke bestuursafspraken zijn er dan wel gemaakt?

De VRK antwoordt op vraag 2: “Is het juist dat het inzetgebied van Brandweerpost – Oost Beverwijk wordt verruimd naar o.a. het duingebied van Heemskerk (tegen Castricum aan), het gebied rondom zwembad de Waterakkers in Heemskerk en de Kleis in Uitgeest?”, dat de Kleis in Uitgeest niet sneller door Beverwijk aangereden kan worden. Het College, dat zich kan vinden in de antwoorden van de VRK, wijst in hun antwoord naar een bijgevoegde presentatie als waardevolle aanvulling. In deze presentatie is echter overduidelijk te zien dat de Kleis wel degelijk door Beverwijk als snelste kan worden aangereden. Op deze vraag ontbreekt het antwoord over het Heemskerkse duingebied tot aan Castricum.

Graag willen wij weten hoe het nu werkelijk geregeld is

De fractie van Gemeentebelangen is het met uw stelling eens dat de burger recht heeft op de snelst mogelijke hulp en dat daarmee het dichtstbijzijnde voertuig uitrukt. In antwoord op vraag 3: “Waarom is gekozen voor deze verruiming van het inzetgebied?”, zegt de VRK, dat Beverwijk daarom deels uitrukt naar omliggende gemeenten, zeker op de momenten dat er bezetting op post Oost aanwezig is.

Betalen de omliggende gemeenten mee aan de extra bezetting van post Oost in Beverwijk?

Tijdens de gesprekken met betrokkenen die onze fractie voerde werd duidelijk, dat de software waarmee de VRK de aanrijtijd berekent fouten bevat. Naast specifieke oplossingen zoals busbanen en calamiteiten-doorsteken om de aanrijtijd te verkorten berekende de software door de fout ook belemmerende situaties, waardoor de aanrijtijd juist toenam. Voorbeeld is een route over de krappe Sint Aagtendijk. Een brandweerwagen past daar maar nauwelijks op.

Is deze fout in de software bekend bij de VRK?
en
Hoe betrouwbaar zijn de berekeningen?

Gemeentebelangen maakt zich nog steeds ernstige zorgen over de vragen die wij gesteld hebben en uw antwoorden op de vragen 5, 6 & 7: “Komt hierdoor de opkomst- en aanrijtijd voor calamiteiten in Beverwijk in gevaar?

Geldt de verruiming van het inzetgebied 24 uur per dag 7 dagen per week?,
In de avond- en nachturen zijn de opkomsttijden hoger. Zijn de normtijden dan ook nog haalbaar?, “Waar blijkt dit uit?

De VRK zegt, dat door het werken met operationele grenzen betere opkomsttijden worden geleverd en dat sinds de vaststelling van het dekkingsplan 2013 de twee brandweerposten in Beverwijk sneller zijn gaan uitrukken. Onze fractie is van mening dat vooral het laatste jaar daar verandering in is gekomen, mede door de afschaffing van de piketregeling van de vrijwilligers. Waar in de bijgevoegde presentatie nog gesproken wordt van ca. 45 actieve brandweervrijwilligers is ons verteld, dat er tussen de 12 en 16 vrijwilligers, door allerlei omstandigheden, daadwerkelijk per week inzetbaar zijn. Van deze groep mensen is dan allerminst zeker of ze daadwerkelijk opkomen bij een alarmering.
Tijdens de uren dat post Oost bezet is worden de opkomst- en aanrijtijden gehaald, maar zodra de ANW-uren ingaan en de vrijwilligers van huis moeten komen beginnen de problemen.

19 november is het voorgekomen, dat bij een alarmering (volgens het principe dichtstbijzijnde brandweerauto wordt gealarmeerd) zowel post Oost als post West zijn gealarmeerd. Van deze twee alarmeringen (om 1:59 uur en 4:02 uur) is bekend, dat op post Oost geen (voldoende) personeel opkwam. Op post West kwam wel voldoende personeel en daarom rukte men daar vandaan uit. Beide keren werd de wettelijke aanrijtijd niet gehaald.

18 november werd post West gealarmeerd voor een reanimatie op de Doornenburg in Heemskerk (dichtstbijzijnde brandweerauto). Omdat er geen (voldoende) personeel beschikbaar was is post Oost 5 minuten na de West-alarmering gaan rijden.Tijdens het aanrijden werd doorgegeven dat ze niet meer nodig waren.

24 november zijn de brandweerauto’s van post Oost en post West niet volledig bemand uitgerukt. De ene brandweerauto reed met 4 man en de andere met 3. Op de plaats van het incident werden de twee teams samengevoegd tot 1. In het Besluit Veiligheidsregio’s zijn de normtijden van een tankautospuit vastgelegd. Deze brandweereenheid mag alleen uitrukken indien hier voldoende personeel (6 personen) beschikbaar voor is.
In de nacht van 10 op 11 september 2016 woedde er een brand tegen de gevel van een woning aan de Spinsteen. Een schutting en tuinmeubilair stonden in de brand. Op post Oost (alarmering om 04:46 uur) kwam niet voldoende personeel op om een tankautospuit te bemannen. Het wel opgekomen personeel is vervolgens naar post West (extra gealarmeerd om 04:52 uur i.v.m. te weinig personeel) gereden om daar samen met het daar opgekomen personeel een tankautospuit te bemannen. Door adequaat optreden van snel ter plaatse gekomen politie en ambulance is erger voorkomen, omdat zij de brand met een tuinslang hebben geblust. De brandweer kwam uiteindelijk , een kwartier na de eerste melding, om 05:01 uur ter plaatse.

Hoe kijkt de VRK en het college naar deze schokkende feiten?

Namens de fractie van Gemeentebelangen

J.A.L. (Co) Backer
raadslid Gemeentebelangen Beverwijk

Vragen over de Beverwijkse Brandweer 24 oktober 2016

brandweer-korpsschild-mwmAan het college van Burgemeester en Wethouders

Onderwerp: vragen ex artikel 41 van het reglement van orde inzake problematiek Beverwijkse brandweer.

Beverwijk, 24 oktober 2016

Aan de voorzitter van de raad

Geachte voorzitter,

Hierbij verzoeken wij u onderstaande artikel 41 Rvo – vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders door te geleiden.
Conform genoemd artikel geven wij hierbij aan dat prijs wordt gesteld op schriftelijke beantwoording.

De brandweer Kennemerland heeft in 2013 een dekkingsplan opgesteld om inzicht te krijgen in de repressieve brandweerzorg die in Kennemerland wordt geboden. Het plan van de regio Kennemerland houdt rekening met een DAG- en een ANW-bezetting (avond/nacht/weekend) van de brandweerkazerne. De DAG – bezetting is van toepassing op werkdagen (maandag t/m vrijdag) van 07.30 uur tot 17.00 uur. Alle daarbuiten vallende dagen en tijden, inclusief nationaal erkende feestdagen, vallen in de ANW-bezetting.
Bijzonder voor de gemeente Beverwijk geldt dat op zaterdagen (09.00 – 17.00) en zondagen (12.00 – 17.00) op de brandweerpost Beverwijk – Oost een dagdienstbezetting aanwezig is en de brandweerpost Beverwijk – West gesloten is. Hierdoor neemt tijdens deze uren de mate van dekking in Beverwijk toe en wordt deze vergelijkbaar met de dagsituatie. Uit cijfers blijkt dat door deze bemensing gemiddeld met 1 minuut en 40 seconden kan worden uitgerukt. Naar verluid betaalt de gemeente Beverwijk de VRK voor deze betere dekking.
Het komt steeds vaker voor dat de Beverwijkse brandweer wordt gealarmeerd voor een calamiteit buiten de gemeente. Is er vervolgens een brandweermelding in de eigen gemeente dan zal een korps uit een aangrenzende gemeente worden ingezet. Gevolg daarvan is een langere opkomst- en aanrijtijd. Een recent voorbeeld van zo’n situatie is dat de brandweer van Beverwijk in Velsen-Noord stond en het korps van Heemskerk naar een brandgerucht op de Acacialaan moest rijden. Uit cijfers blijkt dat de brandweer van Heemskerk, bestaande uit vrijwilligers die eerst van huis moeten komen, gemiddeld met 4 minuten en 7 seconden uitrukken.
De fractie van Gemeentebelangen Beverwijk heeft vernomen dat de VRK het inzetgebied voor de brandweer Beverwijk wil verruimen. De VRK wil dat het korps onder meer als eerste voertuig gaat uitrukken naar het duingebied van Heemskerk, het gebied rondom zwembad de Waterakkers in Heemskerk en de Kleis in Uitgeest.

Wij maken ons ernstig zorgen over deze ontwikkeling.

De bezetting van de brandweerpost is tenslotte aanwezig om objecten in Beverwijk binnen een normtijd te kunnen bereiken. Die normtijd gaat in gevaar komen als men van een andere brandweerpost in een naburige gemeente moet uitrukken vanwege een inzet van de Beverwijkse post in Heemskerk of Uitgeest. Daarbij komt dat de gemeente betaalt voor een betere dekking in Beverwijk zelf en niet voor dekking in Heemskerk en Uitgeest.

De fractie van Gemeentebelangen Beverwijk heeft daarom de navolgende vragen:

Klopt het dat de gemeente de VRK betaalt voor deze dagdienstbezetting in het weekend?

Is het juist dat het inzetgebied van Brandweerpost – Oost Beverwijk wordt verruimd naar o.a. het duingebied van Heemskerk (tegen Castricum aan), het gebied rondom zwembad de Waterakkers in Heemskerk en de Kleis in Uitgeest?

Waarom is gekozen voor deze verruiming van het inzetgebied?

Als dit met de aanrijtijd te maken heeft, hoe is dit dan berekend?

Komt hierdoor de opkomst- en aanrijtijd voor calamiteiten in Beverwijk in gevaar?

Geldt de verruiming van het inzetgebied 24 uur per dag 7 dagen per week?

In de avond- en nachturen zijn de opkomsttijden hoger.
Zijn de normtijden dan ook nog haalbaar?
Waar blijkt dit uit?

Is de extra bezetting in de weekeinden nog steeds nodig?
En zo ja Waarom?

Wat vindt het College van bovenstaand verhaal?

Met vriendelijke groet,
namens de fractie van Gemeentebelangen Beverwijk

Carli Bilars- Don
fractievoorzitter

Open brief aan de raad van Beverwijk 7 september 2016

Open brief

Aan de gemeenteraad van Beverwijk

Beverwijk 7 september 2016

“Iets doen is beter dan niets doen?”

Geachte leden van de gemeenteraad van Beverwijk,

Bij de vaststelling van het plan van aanpak voor het Centrum is de fractie van Gemeentebelangen Beverwijk kritisch geweest met betrekking tot de volgorde van het tweesporenbeleid. Kort gezegd: de gemeente, de straat, de eigenaren van de panden en de winkeliers in het centrum. Wij hebben steeds een voorkeur gehad om eerst een ontwikkelingsplan voor het Centrum op te stellen waarin vooral aandacht wordt geschonken aan de herinrichting van de winkelgebieden met als belangrijkste doel het oplossen van de leegstand. Wij vinden het een utopie om te veronderstellen, dat door het opknappen van de straten de problemen met betrekking tot de leegstand e.d. zouden worden opgelost.
Een belangrijke reden van het college om niet met spoor 2 (ontwikkelingsplan voor het Centrumgebied) te beginnen was het argument, dat er hard gewerkt werd aan een regionale detailhandelsvisie. Deze visie zou als basis moeten dienen voor het ontwikkelingsplan.
Het heeft de fractie van Gemeentebelangen Beverwijk ten zeerste verbaasd, dat het college bij de vaststelling van de detailhandelsvisie op geen enkele wijze kon of wilde aangeven hoe de aanbevelingen in de visie voor het Centrumgebied tot uitvoering zouden kunnen worden gebracht. Een ontwikkelingsplan zou toch voor de hand hebben gelegen? Vragen van onze kant werden niet of nauwelijks serieus door het college opgepakt.
Het was ons voornemen om bij de behandeling van de begroting 2017 wederom aandacht te vragen voor dit onderwerp en wij wilden ook een motie indienen om een ontwikkelingsplan te laten opstellen door het college. Op dit punt zijn wij door nieuwe ontwikkelingen ingehaald.
In de extra raadsvergadering van 30 augustus jl. hebben wij vragen gesteld aan de wethouder met betrekking tot een koopstromenonderzoek, dat wordt opgestart door de drie randstad provincies. Wij hebben de wethouder gevraagd om op dit voornemen te reageren en wij hebben ook gevraagd of hij verwachte dat de uitkomsten van dit onderzoek ook voor Beverwijk van belang konden zijn. Wij hebben de vraag in die extra raadsvergadering gesteld, omdat daar de kwestie van de informatievoorziening van het college in de richting van de raad aan de orde werd gesteld. Wij, als fractie van Gemeentebelangen, vonden en vinden het vreemd, dat het college de raad niet over dit onderzoek heeft geïnformeerd. De verbazing werd des te groter toen de wethouder aangaf, dat hij eigenlijk niet meer over dit onderzoek wist dan wat ook hij in de krant heeft gelezen. De juistheid van deze informatie trekken wij ten zeerste in twijfel als wij in de zondagskrant van zondag 4 september jl mogen lezen over datzelfde onderzoek. Daar staat klip en klaar, dat de gemeenten Beverwijk en Heemskerk hopen dat ook onze inwoners aan het onderzoek zullen meewerken, indien hun dit gevraagd gaat worden. Per gemeente worden een honderdtal inwoners schriftelijk of telefonisch geënquêteerd. Zeer recent heeft de wethouder ons door middel van een memo geïnformeerd over het koopstromenonderzoek. Ook niet meer dan dat terwijl wij op dit punt meerdere vragen hebben gesteld.

Een aantal journalisten van lokale en regionale dagbladen vragen zich af of de motie van treurnis- voor de goede orde die is dus niet door de gemeenteraad in meerderheid aangenomen – eigenlijk gewoon niet een motie van wantrouwen had moeten zijn. Met de kennis van nu kunnen wij die vraag zeer goed voorstellen. Dit geeft tegelijkertijd aan, dat de buitenwacht het handelen in strijd met de informatieplicht van het college aan de gemeenteraad zwaarder beoordeeld en veroordeeld dan de gemeenteraad zelf. Best curieus dus.

Geachte leden van de gemeenteraad, ingrijpende maatregelen in het centrum van Beverwijk zijn noodzakelijk. Een nieuw en compact centrum, zo wordt dat in de detailhandelsvisie genoemd. Wij herhalen hier dat het een utopie is om te veronderstellen, dat alle winkels die nu leeg staan, weer met een winkelfunctie zullen worden ingevuld. Ook zonder het koopstromenonderzoek mag worden aangenomen, dat voor veel leegstaande vierkante meters andere bestemmingen en functies moeten worden gezocht. Met een ontwikkelingsplan en een daarop gebaseerd nieuw bestemmingsplan met moderne gebruiksvoorschriften kan de gemeente hier sturend in optreden en wij denken dat dat absoluut noodzakelijk is. Uiteraard hopen en verwachten wij, dat het ontwikkelingsplan en het bestemmingsplan met alle betrokkenen tot stand zal komen. Oprichting van een vereniging van eigenaren en een breed samengestelde denktank zijn natuurlijk goede ontwikkelingen. Samen de schouders eronder zetten, dat is altijd een goede zaak. Toch denken wij dat er ingrijpende en soms misschien ook wel impopulaire maatregelen nodig zullen zijn. Dit kunnen ondernemers gewoonweg niet onderling regelen en oplossen. De gemeente moet in onze ogen de regie voeren. Een duidelijk initiatief van de gemeente mag worden verwacht. Zaken als bestemmingsplannen, ruimtelijke inrichtingskosten en ontwikkelingsplannen zijn taken van de lokale overheid. Het college laat het op die punten in onze ogen afweten. De fractie van Gemeentebelangen Beverwijk vindt, dat de gemeenteraad in deze nu het initiatief moet (over)nemen. Door middel van het aannemen van een unanieme motie kan de gemeenteraad het college opdracht geven om in deze actie te ondernemen. Wij brengen dit onderwerp door middel van deze open brief onder de aandacht van u en wij vragen de fracties in de raad om zich uit te spreken.

Tot slot nog het volgende. De vraag leeft in ieder geval bij onze fractie, of het opstellen van een ontwikkelingsplan voor het centrum moet betekenen, dat de herinrichting van de Breestraat zou moeten worden uitgesteld? Wij neigen er heel sterk toe om deze vraag met ja te beantwoorden.
Wij staan op het punt om een besluit te nemen om een aangepast krediet te verlenen voor het herinrichten van Breestraat. Het nu voorliggende plan is een uitgekleed plan en richt zich feitelijk alleen op de Breestraat. Nieuwe bestemmingen voor leegstaande winkelpanden kunnen gevolgen hebben voor de herinrichting van de straat. Wij kunnen die 4 miljoen euro maar een keer uitgeven en als wij dat gaan doen dan moeten wij het goed doen. Wij kunnen het ons niet permitteren om de straat over een paar jaar weer aan te passen aan gewijzigde omstandigheden. Dat de Breestraat en omgeving op de schop moet is duidelijk, maar naar onze mening, niet eerder dan dat duidelijk is hoe de Breestraat zich in de komende jaren gaat ontwikkelen. Dat inzicht ontbreekt op dit moment. Om die reden willen wij pas op de plaats maken voor wat betreft de Breestraat. Eerlijk gezegd wij verwachten niet, dat door uitstel de situatie op de Breestraat veel zal verslechteren.

De titel van onze brief is: “iets doen is beter dan niets doen”? De nadruk ligt op het vraagteken. De geschiedenis lijkt zich namelijk te herhalen. Bij de vorige renovatie van de Breestraat (2001) zijn de oorspronkelijke plannen bijgesteld om financiële redenen. Dit ging uiteindelijk ten koste van de kwaliteit. De effecten daarvan zien wij nog dagelijks op de Breestraat en zijstraten. Willen wij dit nóg een keer voor onze rekening nemen? De fractie van Gemeentebelangen zegt dus op dit moment NEEN, maar niets doen is niet aan de orde. Onze fractie wil heel graag, dat het college eerst prioriteit geeft aan het ontwerpen van een ontwikkelingsplan voor het hele Centrum. Daar moet alles voor uit de kast gehaald worden. Eind 2016 is het koopstromenonderzoek gereed, zo hebben wij vernomen. Wij verwachten dat de resultaten van het onderzoek samen met de detailhandelsvisie bouwstenen geeft voor het opstellen van een ontwikkelingsplan. Dit ontwikkelingsplan moet eind 2017 gereed zijn. In het plan moet nadrukkelijk een plek ingeruimd worden voor de herinrichting van de openbare ruimte inclusief de financiële consequenties alsmede de leefbaarheid van en in het gehele centrum. Op dat moment staan ook de gemeenteraadverkiezingen voor de deur. Het is dan mogelijk om ook de inwoners om hun mening te vragen. Dit zal nodig zijn, omdat wij verwachten, dat de financiële gevolgen voor een nieuw en uitnodigend centrum niet mis zullen zijn.
Geachte raadsleden, wij hopen dat u met ons meegaat in het belang van het hele centrum van de gemeente Beverwijk.

De fractie van Gemeentebelangen Beverwijk:
Carli Bilars-Don
Anton Middelhoff
Inge Rood
Co Backer

Vragen ex artikel 41 van het reglement van orde inzake het organiseren, handhaving en vergunningen tijdens de feestweek.12 september 2016

bwijk-1927

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Onderwerp: vragen ex artikel 41 van het reglement van orde inzake het organiseren, handhaving en vergunningen tijdens de feestweek.

Beverwijk, 12 september 2016

Aan de voorzitter van de raad

Geachte voorzitter,

Hierbij verzoeken wij u onderstaande artikel 41 Rvo-vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders door te geleiden.
Conform genoemd artikel geven wij hierbij aan dat prijs wordt gesteld op schriftelijke beantwoording.

De fracties van zowel Gemeentebelangen Beverwijk als Democraten Beverwijk hebben veel klachten ontvangen van de horeca ondernemers naar aanleiding van de feestweek. Dit roept bij de beide fracties de volgende vragen op.

1) Het optreden van Peter Beense, is hierover overleg geweest met de horeca.

Zo ja, wat was hierop hun reactie?
Zo nee, wat was op dat moment de reden om niet in overleg te treden?
Wat zijn de kosten van het optreden en op welke post kunnen wij dit terugvinden?

2) Tijdens de harddraverij op de Breestraat waren er minimaal 25 partytenten particulier geplaatst.

Zijn hier vergunningen voor afgegeven?
Zo ja, zijn er dan ook afspraken gemaakt over het opruimen aan het einde van de dag?
Zo nee, waarom niet?
Is dit niet meten met twee maten t.o.v. de horecaondernemers, die de verantwoording hadden over het ‘schoon’ achter laten van ons centrum en nu geconfronteerd werden met achter gelaten
particuliere partytenten?

3) Er blijken door de handhaving bekeuringen te zijn uitgeschreven betreffende het rookverbod in horeca gelegenheden.

Hoe hoog waren deze bekeuringen en waarom is de keuze gemaakt om hierop tijdens de feestweek te gaan handhaven ook buiten het pand?
Was het de ondernemers bekend, dat er ook buiten onder de luifel c.q. overkapping niet gerookt mocht worden? (Dat is in onze buurgemeente Heemskerk n.l. wel toegestaan)
Zo ja, waarom wordt dit het hele jaar door dan wel gedoogd?
Zo nee, waarom is dit niet duidelijk gecommuniceerd?

4) Tijdens de wielerronde van Beverwijk op zondag bleken de openbare toiletten niet open te zijn.

Waren hier redenen voor?
Zo ja, welke dan?
Zo nee, waarom was er geen bemensing georganiseerd.

5) Welke maatregelen gaat het college ondernemen voor een betere afstemming met de horeca m.b.t. de feestweek.

Namens de fracties,

Co Backer, Gemeentebelangen Beverwijk
Karel Fiseler, Democraten Beverwijk

Artikel 41 vragen voor wat betreft het bestuur van IJmond Werkt. 7 september 2016

ijmondwerktBeverwijk 7 september 2016

Aan het college van Burgemeester en Wethouder van Beverwijk

Geacht college,

Ons inziens is de zaak met betrekking tot de integriteit van de directeur van IJmond werkt met de gegevens die wij tot nu toe hebben mogen ontvangen niet meer aan de orde; maar wel zijn er wat nog vragen voor wat betreft het bestuur van IJmond Werkt.

In antwoord 1 krijgen we als antwoord dat er geen verkoop heeft plaatsgevonden maar dat de tweedehands materialen en inboedel die al afgeschreven is door Noppes is overgenomen middels een overdrachtsovereenkomst. Wij concluderen hieruit dat er een een flink bedrag betaald is voor voornoemde zaken. De begroting is hier immers sluitend mee gemaakt.

1. Is dat correct?

De volgende vraag is wat uitgebreid beschreven omdat het een best complex geheel is en wij heel duidelijk willen hebben dat wij als gemeente niet meewerken aan het overtreden van de wet en regelgeving.Afgaand op het feit dat er geen verkoop heeft plaatsgevonden en medewerkers dus “door” blijven werken;

2. Is hier dan niet sprake van voortgezet werkgeverschap?

Sommige regelingen verbinden bepaalde rechtsgevolgen aan een arbeidsovereenkomst, indien partijen al eerder een of meer arbeidsovereenkomsten met elkaar sloten. De wetgever verklaart deze regelingen vervolgens vaak van overeenkomstige toepassing op elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen een werknemer en verschillende werkgevers, mits deze werkgevers ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze als elkaars opvolger kunnen worden beschouwd. Deze formulering staat bekend als opvolgend werkgeverschap.Er is toch sprake van voortzetting van werkzaamheden alleen onder een andere naam.

3. Hoe zit dat met de contracten en arbeidsovereenkomsten?

Als het goed is dan zijn degenen die niet onder de WSW vallen geplaatst op basis van een werkstage. Deze mogen echter maar voor een periode van 6 maanden aangeboden worden met een eenmalige verlenging van 3 maanden. Dat zou betekenen dat alle mensen die sinds de overdracht of zelfs daarvoor al bij Noppes (voor januari Kringloopwinkel) werkten nu over die wettelijke termijn heen werkzaam is. Dit is in dat geval strijdig met de wet. Deze mensen zijn daar niet geplaatst in het kader van de sociale activering want volgens het mandaat mag IJmond werkt! géén sociale activering aanbieden.

4. Zijn deze mensen nu voorzien van een vaste aanstelling bij Noppes? Of worden (zijn) ze ergens anders geplaatst.

Als vrijwilliger zullen ze ook niet ingezet zijn omdat ze dan eerst terug gemeld hadden moeten worden als zijnde “cliënten met grote afstand tot de arbeidsmarkt” daar die afspraak is gemaakt. (IJmond werkt bediend alleen nog mensen met korte afstand tot de arbeidsmarkt).

5. Zijn SW contracten overgenomen? Dat moet haast wel want als deze contracten zijn ontbonden dan zouden ze nooit een nieuw SW-indicatie krijgen
(er mogen immers geen nieuwe WSW-ers bij komen) en zouden deze mensen in de Bijstand komen.

6. Is het gezien de Participatiewet dan wel juist om deze werknemers als uitstroom mee te tellen?

7. Is deze constructie ook op andere delen van IJmond Werkt van toepassing. (bv IJmond Groen?)

Al deze mensen worden betaald met SW gelden. Noppes heeft dus eigenlijk gratis personeel.

8. Levert dat geen oneigenlijke concurrentie op met andere kringloopbedrijven en zouden die niet ook deze mogelijkheid geboden moeten worden?

Er wordt aangegeven dat het Bestuur van IJmond Werkt heeft aangegeven dat zij groot belang hecht aan de continuïteit en gevraagd heeft om “een persoon” vanuit IJmond Werkt zitting te laten nemen in het toezichthoudend orgaan. Dhr. B zou dit op persoonlijke titel gedaan hebben. Maar als deze heer op persoonlijke titel voorzitter werd om de continuïteit te waarborgen … dan is het toch niet meer dan logisch dat er een vorm van belangenverstrengeling plaatsvond. Het bedrijf IJmond Werkt verzoekt een persoon (in de vorm van de directeur) om voorzitter te worden van een Stichting die nauwe banden heeft met IJmond Werkt wetende dat de directeur van datzelfde IJmond Werkt de persoon is. Juridisch zal dit prima zijn maar er is erg onduidelijke communicatie over geweest. In de bijlage die toegevoegd is staan alleen bespreekmomenten genoemd. Alleen in 2013 en 2015 is het besproken en in 2014 en 2016 helemaal niet.

9. Moeten wij concluderen dat er dus geen documentatie is over de aard van de afspraken die gedaan zijn?

Wij concluderen uit het antwoord op vraag 6 dat het inzetten van het nieuwe businessplan met een nieuwe directeur doorslaggevender was dan de financiële consequenties die dat heeft t.a.v. het creëren van een nieuwe functie en het aanstellen van een interim-directeur.

10. Is onze conclusie de juiste?

Hoogachtend,
Inge Rood
raadslid Gemeentebelangen Beverwijk

c.c. Gemeenteraad van Beverwijk

Vragen ex artikel 41 van het reglement van orde inzake de manier van afvalinzameling Binnenduin. 18 juni 2016

Klikobakken BinnenduinAan het college van Burgemeester en Wethouders

Beverwijk, 18 juni 2016

Geacht college,

Sinds kort zijn de nieuwe rijwoningen in het Beverwijkse Binnenduin bewoond. De bewoners zijn erg tevreden met hun nieuwe huis in het plan van het tuindersgebied bij de Bankenlaan. Waar de bewoners niet tevreden over zijn is de manier van afvalinzameling.
In de documentatie van de kopers, zoals het inrichtingsplan, tekening no.: 2012-075, staat dat de wijk wordt voorzien van ondergrondse afvalcontainers. In het plan staat dat op de Laan van Diaspora op twee plaatsen ondergrondse afvalcontainers worden geplaatst. De bewoners hebben echter afgelopen weken een groene en grijze klikobak ontvangen. Bij navraag door bewoners antwoordde de gemeente dat dit nieuw beleid is om afval te scheiden en dat men het hiermee moet doen. Er komen geen ondergrondse afvalcontainers.

De fractie van Gemeentebelangen is hier verbaasd over. Er is nog helemaal geen nieuw beleid over het scheiden van afval. Daar moet nog over worden gesproken.
De bewoners hebben bij de inrichting van hun tuinen geen rekening gehouden met het moeten herbergen van twee kliko’s. Er waren tenslotte ondergrondse afvalcontainers voorzien in de wijk. Men moet nu in hun spiksplinternieuwe tuin tegen twee lelijke kunststof bakken aankijken. In de warmere maanden levert het tevens stank op en tijdens de afval ophaaldagen wordt het beeld in de wijk er niet fraaier op. Het inzamelen van afval in kliko’s is een sprong achteruit in de tijd voor een gloednieuwe woonwijk.

De fractie van Gemeentebelangen Beverwijk heeft daarom de navolgende vragen:

1. Is het bij het college bekend dat in Binnenduin geen ondergrondse afvalcontainers worden geplaatst?

2. Zo ja, waarom is daarmee afgeweken van het inrichtingsplan?

3. Waarom zijn deze uitspraken dan gedaan?

4. Is het college het met ons eens dat het gebruik van kliko’s een achteruitgang is qua manier van inzamelen?

5. Is het college het met ons eens dat het neerzetten van kliko’s geen verfraaiing is voor het project Binnenduin?

6. Is het college het met ons eens dat de kopers van de nieuwe woningen misleid zijn wat betreft de inrichting van de wijk?

7. Hoe gaat het college dit oplossen voor de bewoners van Binnenduin?

Namens de fractie van Gemeentebelangen

Co Backer
raadslid