Open brief aan de raad van Beverwijk 7 september 2016

Open brief

Aan de gemeenteraad van Beverwijk

Beverwijk 7 september 2016

“Iets doen is beter dan niets doen?”

Geachte leden van de gemeenteraad van Beverwijk,

Bij de vaststelling van het plan van aanpak voor het Centrum is de fractie van Gemeentebelangen Beverwijk kritisch geweest met betrekking tot de volgorde van het tweesporenbeleid. Kort gezegd: de gemeente, de straat, de eigenaren van de panden en de winkeliers in het centrum. Wij hebben steeds een voorkeur gehad om eerst een ontwikkelingsplan voor het Centrum op te stellen waarin vooral aandacht wordt geschonken aan de herinrichting van de winkelgebieden met als belangrijkste doel het oplossen van de leegstand. Wij vinden het een utopie om te veronderstellen, dat door het opknappen van de straten de problemen met betrekking tot de leegstand e.d. zouden worden opgelost.
Een belangrijke reden van het college om niet met spoor 2 (ontwikkelingsplan voor het Centrumgebied) te beginnen was het argument, dat er hard gewerkt werd aan een regionale detailhandelsvisie. Deze visie zou als basis moeten dienen voor het ontwikkelingsplan.
Het heeft de fractie van Gemeentebelangen Beverwijk ten zeerste verbaasd, dat het college bij de vaststelling van de detailhandelsvisie op geen enkele wijze kon of wilde aangeven hoe de aanbevelingen in de visie voor het Centrumgebied tot uitvoering zouden kunnen worden gebracht. Een ontwikkelingsplan zou toch voor de hand hebben gelegen? Vragen van onze kant werden niet of nauwelijks serieus door het college opgepakt.
Het was ons voornemen om bij de behandeling van de begroting 2017 wederom aandacht te vragen voor dit onderwerp en wij wilden ook een motie indienen om een ontwikkelingsplan te laten opstellen door het college. Op dit punt zijn wij door nieuwe ontwikkelingen ingehaald.
In de extra raadsvergadering van 30 augustus jl. hebben wij vragen gesteld aan de wethouder met betrekking tot een koopstromenonderzoek, dat wordt opgestart door de drie randstad provincies. Wij hebben de wethouder gevraagd om op dit voornemen te reageren en wij hebben ook gevraagd of hij verwachte dat de uitkomsten van dit onderzoek ook voor Beverwijk van belang konden zijn. Wij hebben de vraag in die extra raadsvergadering gesteld, omdat daar de kwestie van de informatievoorziening van het college in de richting van de raad aan de orde werd gesteld. Wij, als fractie van Gemeentebelangen, vonden en vinden het vreemd, dat het college de raad niet over dit onderzoek heeft geïnformeerd. De verbazing werd des te groter toen de wethouder aangaf, dat hij eigenlijk niet meer over dit onderzoek wist dan wat ook hij in de krant heeft gelezen. De juistheid van deze informatie trekken wij ten zeerste in twijfel als wij in de zondagskrant van zondag 4 september jl mogen lezen over datzelfde onderzoek. Daar staat klip en klaar, dat de gemeenten Beverwijk en Heemskerk hopen dat ook onze inwoners aan het onderzoek zullen meewerken, indien hun dit gevraagd gaat worden. Per gemeente worden een honderdtal inwoners schriftelijk of telefonisch geënquêteerd. Zeer recent heeft de wethouder ons door middel van een memo geïnformeerd over het koopstromenonderzoek. Ook niet meer dan dat terwijl wij op dit punt meerdere vragen hebben gesteld.

Een aantal journalisten van lokale en regionale dagbladen vragen zich af of de motie van treurnis- voor de goede orde die is dus niet door de gemeenteraad in meerderheid aangenomen – eigenlijk gewoon niet een motie van wantrouwen had moeten zijn. Met de kennis van nu kunnen wij die vraag zeer goed voorstellen. Dit geeft tegelijkertijd aan, dat de buitenwacht het handelen in strijd met de informatieplicht van het college aan de gemeenteraad zwaarder beoordeeld en veroordeeld dan de gemeenteraad zelf. Best curieus dus.

Geachte leden van de gemeenteraad, ingrijpende maatregelen in het centrum van Beverwijk zijn noodzakelijk. Een nieuw en compact centrum, zo wordt dat in de detailhandelsvisie genoemd. Wij herhalen hier dat het een utopie is om te veronderstellen, dat alle winkels die nu leeg staan, weer met een winkelfunctie zullen worden ingevuld. Ook zonder het koopstromenonderzoek mag worden aangenomen, dat voor veel leegstaande vierkante meters andere bestemmingen en functies moeten worden gezocht. Met een ontwikkelingsplan en een daarop gebaseerd nieuw bestemmingsplan met moderne gebruiksvoorschriften kan de gemeente hier sturend in optreden en wij denken dat dat absoluut noodzakelijk is. Uiteraard hopen en verwachten wij, dat het ontwikkelingsplan en het bestemmingsplan met alle betrokkenen tot stand zal komen. Oprichting van een vereniging van eigenaren en een breed samengestelde denktank zijn natuurlijk goede ontwikkelingen. Samen de schouders eronder zetten, dat is altijd een goede zaak. Toch denken wij dat er ingrijpende en soms misschien ook wel impopulaire maatregelen nodig zullen zijn. Dit kunnen ondernemers gewoonweg niet onderling regelen en oplossen. De gemeente moet in onze ogen de regie voeren. Een duidelijk initiatief van de gemeente mag worden verwacht. Zaken als bestemmingsplannen, ruimtelijke inrichtingskosten en ontwikkelingsplannen zijn taken van de lokale overheid. Het college laat het op die punten in onze ogen afweten. De fractie van Gemeentebelangen Beverwijk vindt, dat de gemeenteraad in deze nu het initiatief moet (over)nemen. Door middel van het aannemen van een unanieme motie kan de gemeenteraad het college opdracht geven om in deze actie te ondernemen. Wij brengen dit onderwerp door middel van deze open brief onder de aandacht van u en wij vragen de fracties in de raad om zich uit te spreken.

Tot slot nog het volgende. De vraag leeft in ieder geval bij onze fractie, of het opstellen van een ontwikkelingsplan voor het centrum moet betekenen, dat de herinrichting van de Breestraat zou moeten worden uitgesteld? Wij neigen er heel sterk toe om deze vraag met ja te beantwoorden.
Wij staan op het punt om een besluit te nemen om een aangepast krediet te verlenen voor het herinrichten van Breestraat. Het nu voorliggende plan is een uitgekleed plan en richt zich feitelijk alleen op de Breestraat. Nieuwe bestemmingen voor leegstaande winkelpanden kunnen gevolgen hebben voor de herinrichting van de straat. Wij kunnen die 4 miljoen euro maar een keer uitgeven en als wij dat gaan doen dan moeten wij het goed doen. Wij kunnen het ons niet permitteren om de straat over een paar jaar weer aan te passen aan gewijzigde omstandigheden. Dat de Breestraat en omgeving op de schop moet is duidelijk, maar naar onze mening, niet eerder dan dat duidelijk is hoe de Breestraat zich in de komende jaren gaat ontwikkelen. Dat inzicht ontbreekt op dit moment. Om die reden willen wij pas op de plaats maken voor wat betreft de Breestraat. Eerlijk gezegd wij verwachten niet, dat door uitstel de situatie op de Breestraat veel zal verslechteren.

De titel van onze brief is: “iets doen is beter dan niets doen”? De nadruk ligt op het vraagteken. De geschiedenis lijkt zich namelijk te herhalen. Bij de vorige renovatie van de Breestraat (2001) zijn de oorspronkelijke plannen bijgesteld om financiële redenen. Dit ging uiteindelijk ten koste van de kwaliteit. De effecten daarvan zien wij nog dagelijks op de Breestraat en zijstraten. Willen wij dit nóg een keer voor onze rekening nemen? De fractie van Gemeentebelangen zegt dus op dit moment NEEN, maar niets doen is niet aan de orde. Onze fractie wil heel graag, dat het college eerst prioriteit geeft aan het ontwerpen van een ontwikkelingsplan voor het hele Centrum. Daar moet alles voor uit de kast gehaald worden. Eind 2016 is het koopstromenonderzoek gereed, zo hebben wij vernomen. Wij verwachten dat de resultaten van het onderzoek samen met de detailhandelsvisie bouwstenen geeft voor het opstellen van een ontwikkelingsplan. Dit ontwikkelingsplan moet eind 2017 gereed zijn. In het plan moet nadrukkelijk een plek ingeruimd worden voor de herinrichting van de openbare ruimte inclusief de financiële consequenties alsmede de leefbaarheid van en in het gehele centrum. Op dat moment staan ook de gemeenteraadverkiezingen voor de deur. Het is dan mogelijk om ook de inwoners om hun mening te vragen. Dit zal nodig zijn, omdat wij verwachten, dat de financiële gevolgen voor een nieuw en uitnodigend centrum niet mis zullen zijn.
Geachte raadsleden, wij hopen dat u met ons meegaat in het belang van het hele centrum van de gemeente Beverwijk.

De fractie van Gemeentebelangen Beverwijk:
Carli Bilars-Don
Anton Middelhoff
Inge Rood
Co Backer