vragen ex artikel 41 van het reglement van orde inzake de taakstelling huisvesting statushouders 24 januari 2017

Aan de voorzitter van de raad

Geachte voorzitter,

Hierbij verzoeken wij u onderstaande artikel 41 Regelement van Orde – vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders door te geleiden.
Conform genoemd artikel geven wij hierbij aan dat prijs wordt gesteld op schriftelijke beantwoording.

In de memo van wethouder J.W.J. Dorenbosch-de Hen, d.d. 15 december 2016, onderwerp: taakstelling huisvesting statushouders, documentnummer: INT-16-32327, deelt de wethouder de gemeenteraad mede dat Beverwijk werd geconfronteerd met woningweigeringen door statushouders. Bijvoorbeeld omdat een statushouder bij de woningbezichtiging aangeeft geen trappen te kunnen lopen. Bij een weigering start het COA een juridische procedure tegen de statushouder. Beoordeeld wordt of de weigering terecht is. Bij een terechte weigering zal de gemeente deze of een andere woning opnieuw aan de statushouder aanbieden. Indien de woning leeg blijft staan gedurende het proces kan het COA de huurderving aan de corporatie vergoeden. In Beverwijk hebben de corporaties de woningen echter weer verhuurd aan de woningzoekende boven aan de wachtlijst. Dit om de leefbaarheid in een complex te bevorderen en omdat leegstand aan woningzoekenden moeilijk uit te leggen valt. Het zoeken naar een nieuwe woning voor de statushouder kost echter teveel tijd. Het belemmert het realiseren van de taakstelling. Met de corporatie in Beverwijk is afgesproken de woning voortaan vast te houden gedurende het proces.

De fractie van Gemeentebelangen Beverwijk heeft de navolgende vragen:

1. Op welke gronden hebben de statushouders nog meer woningen geweigerd?

2. Waren deze weigeringen terecht?

3. Zo nee, waar zijn deze “weigeraars” dan heen gegaan, of zijn ze alsnog akkoord gegaan met de aangeboden woning?

4. Zijn het alleenstaande statushouders of nareizigers?

5. Kunt u een overzicht geven uit welke landen deze statushouders komen?

6. Kunt u een overzicht geven in welke buurt/wijk zij een woning hebben toegewezen gekregen?

7. Is het niet oneerlijk t.o.v. andere woningzoekenden dat een woning net zo lang leeg blijft staan totdat het proces rondom toewijzen woning statushouder afgerond is?

Met vriendelijke groet,
Co Backer
raadslid