OPEN BRIEF

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Beverwijk

De heer drs. M.E. Smit

Beverwijk 5 maart 2021

Onderwerp: reglement van orde voor raadscommissies

Geachte voorzitter,

Al enige tijd stoort de fractie van Gemeentebelangen Beverwijk zich dermate ernstig aan de vergaderorde in de raadscommissies zodat de fractie het nu tijd vindt om u hiervan op de hoogte te stellen. Mede door de raadscommissievergadering van donderdag 11 februari 2021 heeft ons er toe gebracht dit te moeten doen. Afgelopen weken heeft de fractie de transcripten teruggelezen en de live uitzendingen teruggekeken naar hoe men vergadert in raadscommissievergaderingen in Beverwijk. Alvorens wij onze bevindingen met u delen, middels deze open brief, willen wij u in herinnering brengen dat voor een juiste vergaderorde een document is bekrachtigd waarin een vergadering, met name van een politiek Orgaan, zijn vergaderorde regelt, gelet op het bepaalde in dit artikel van de Gemeentewet waarop de Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid zijn gebaseerd.

Voorzitter een (korte woordelijke) weergave van enkele raadscommissievergaderingen die het regelement van orde te buiten gingen.

Openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Beverwijk op donderdag 12 maart 2020.

Bij agendapunt 2 kwam de heer Ilhan met een ordevoorstel.

Dit ordevoorstel monde uit in een discussie van ruim 13 minuten.

Artikel 20 Voorstellen van orde

Ieder lid heeft te allen tijde het recht een voorstel van orde te doen. De beslissing of er inderdaad sprake is van een voorstel van orde is aan de betreffende raadscommissie. Over een voorstel van orde wordt direct, zonder beraadslaging, besloten door een raadscommissie, echter met dien verstande dat een commissielid zijn stem over het voorstel vanorde kort kan toelichten.

Openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Beverwijk op 17 september 2020.

Deze raadscommissievergadering tartte alle reglementen die met orde te maken hebben. De inspreker had maling aan het agendapunt 3, IJmondsamenwerking, en ging gewoon door. De meeste ergernis was het goedkeuren van haar gedrag door enkele commissieleden. Onderstaand een kleine weergave hiervan, maar u begrijpt dat deze wanvertoning langer heeft geduurd. (Om privacy redenen heeft de fractie de naam van de inspreker weggelaten)

Mevrouw ………. weer vindt de gemeente het nodig om als zachte heelmeester te fungeren en de afgod economie voorop te stellen, Ik vroeg het u al eerder ik vroeg het ook aan de IJmondcommissie, maar ook eerder toen ik hier zat: ‘Hoe gaat u om met de mensen die ziek zijn, gaat u langs of laat u ze links liggen, of stuurt u een kaartje?’

De voorzitter: Mevrouw …….., ik wil u niet onderbreken hoor, maar ik wil u erop wijzen dat het agendapunt gaat over IJmondsamenwerking.

Mevrouw ………. : Ja, daar heb ik het ook over.

De voorzitter: Dus kunt u zich beperken tot de agendapunten, want anders gaat u buiten de orde.

Mevrouw ……… : Ik heb het over de gezondheid in de IJmondregio. ‘Stuurt u ook een kaartje met de groeten uit de IJmondregio, waar welvaart boven welzijn gaat? In de brief van gisteren, een dag na de IJmondcommissie, stuurt u het datarapport mee met Luchtkwaliteit IJmond, IJmond 2019? ‘Er is sprake van een dalende trend van de meeste stoffen’, schrijft u in de laatste alinea. Waar was u dinsdagavond op het moment dat viroloog, professor Jacob de Boer, toxicoloog aan de VU, de IJmondcommissie toesprak en waarschuwde…

De voorzitter: Mevrouw …………

Mevrouw ………. : … En ook de schijnbare daling nuanceerde. Ja?

De voorzitter: Op de agenda staat: ‘IJmondsamenwerking’, u heeft zich ingeschreven voor ‘IJmondsamenwerking’.

Mevrouw ………. : Ik pleit ook voor de IJmondsamenwerking.

De voorzitter: En inhoudelijk, wat u nu naar voren brengt, staat vanavond niet op de agenda. We mogen niet afwijken van agendapunten, dus graag zich beperken tot IJmondsamenwerking, want anders gaan we buiten de orde.

Mevrouw ………… : Ja. Ik pleit voor een IJmondsamenwerking. Bijvoorbeeld met mijnheer …….. (Volgt een geluidsopname van de betreffende heer met haar telefoon) 

De voorzitter: Mevrouw …… , ik moet u helaas onderbreken. Ik heb u twee keer verteld dat u zich moet beperken tot het agendapunt. Ik probeer het via alle wegen toch daarbuiten te treden, dus sorry.

Mevrouw ……….: ‘ ‘ (buiten microfoon).

De voorzitter: Ja dat begrijp ik wel hoor, maar vanavond praten wij niet daarover. Vanavond praten we over IJmondsamenwerking, over de toekomst, wat we daarmee gaan doen.

Mevrouw ………. : Ja, ik praat ook over de toekomst van de mensen die in de IJmond wonen en over de mensen die ziek worden daar.

De voorzitter: Dat is een ander onderwerp, dat hebben we vanavond niet op de agenda staan. Dat is tegen de verordening van de commissie.

Mevrouw ………. : Ja.

De heer Bal: Voorzitter, mag ik een ordevoorstel doen, of tenminste een voorstel doen? Mijn voorstel is gewoon om degene die inspreekt, gewoon vijf minuten te laten inspreken wat diegene ook wil aangeven. En vervolgens denk ik dat wij als commissie op de juiste manier verder moeten vergaderen en dat we gewoon ons, dat we dat prima kunnen als commissie. En gewoon de vijf minuten geven zoals die gegeven wordt.

De voorzitter: Ok, ik zie meerdere, de heer Benning?

De heer Benning: Oneens, want als we straks een inspreker krijgen over een fietsenstalling, dan heeft het niks te maken met het onderwerp wat nu op de agenda staat. En het standpunt van mevrouw is duidelijk: zij is voor een IJmondcommissie, dat is haar goed recht natuurlijk, ook om in te spreken. Alleen, het betoog wat mevrouw houdt, past niet in de agenda van vanavond. Dat is heel vervelend om te zeggen, maar het moet wel ergens de kaders aanhouden.

De voorzitter: Mijnheer Backer.

De heer Backer: Ja, wat de heer Bal voorstelt, dat is onmogelijk, want het valt helemaal buiten het reglement van orde en dat kan namelijk niet. Je kan niet, net wat meneer Benning zegt, dan kan je het over een fietsenstalling hebben, maar het zuiver punt van hierzo van de IJmondcommissie en het IJmond agendacommissie. En dat is het punt, dat heeft weinig of niets met de gezondheid te maken, dus ik stel gewoon voor om door te gaan met dit agendapunt, maar wel op de wijze zoals ie geagendeerd staat.

De voorzitter: Ok, ik wil even kijken naar andere commissieleden, welke lijn kunt u volgen? De lijn van mijnheer Bal of de lijn van mijnheer Benning en mijnheer Backer. Mevrouw Uiterwijk.

Mevrouw Uiterwijk: Ja voorzitter, ik heb eigenlijk wel een verduidelijkende vraag aan de inspreker. Ik denk het anders te interpreteren, maar goed, dat kan aan mij liggen.

De voorzitter: Ja mijnheer Tabak.

De heer Tabak: Wat mij betreft worden de vijf minuten volgemaakt, het is aan haar om het te vullen en aan ons om te oordelen.

De voorzitter: Mevrouw Makbouli, kunt u daarmee instemmen?

Mevrouw Makbouli: Ik vind niks.

De voorzitter: Mijnheer Moelee?

De heer Moelee: Ik zit op de lijn van mijnheer Backer en mijnheer Benning.

De voorzitter: Ja, ik constateer dat wij ‘ ’aanvullen.

De heer Benning: Ja, mag ik een kleine toevoeging doen? Ik wil wel voorstellen dat mevrouw dan opnieuw de tijd krijgt om weer haar verhaal te doen. Want we interrumperen nu de inspreker, om toch de kans te geven aan mevrouw om haar verhaal goed neer te zetten en het samen te vatten. Wil ik haar wel graag die ruimte bieden.

De voorzitter: Ik constateer dat er geen ruimte is. Mijnheer Hazeveld nog?

De heer Hazeveld: Ja voorzitter, het is buiten de orde, laten we dat even gewoon vaststellen, het is buiten de orde. En ik snap mevrouw, ze probeert een punt te maken en dat heeft ze al gemaakt, als je het drie keer herhaalt wordt het meestal niet sterker. Ik wil haar best al die tijd geven en vervolgens heb ik ook nog een vraag voor haar. Dus laat haar, haar gang maar gaan.

Artikel 25 Spreekrecht toehoorders

Het spreekrecht van burgers kan bijdragen aan het vergroten van de betrokkenheid van de burgers bij het lokaal bestuur, één van doelstellingen van de vernieuwing van het lokaal bestuur. Om deze reden is hier bepaald dat burgers het woord mogen voeren tijdens raadscommissievergaderingen. Het spreekrecht is beperkt gehouden tot geagendeerde onderwerpen, omdat burgers op die manier een doeltreffende bijdrage kunnen leveren aan de beraadslagingen van een raadscommissie. Doordat het spreekrecht betrekking heeft op geagendeerde onderwerpen, kan een burger alleen inspreken over onderwerpen die een raadscommissie aangaan.

In dit geval had de voorzitter de inspreker het woord moeten ontzeggen. De fractie van Gemeentebelangen Beverwijk neemt de commissieleden, die goedkeuring gaven om buiten de orde te blijven inspreken, dit zeer kwalijk.

Openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Beverwijk op dinsdag 17 november 2020.

De heer Backer: ………..Er is 0,0 participatie geweest.’ Aldus de reactie van deze bewoner. Voorzitter, wat mij het meest boos maakte, was dat volgens de wethouder, hij spreekt dus ook namens het college, er sprake is van het bekende participatiedilemma. En dan citeer ik hem eventjes: ‘Aan participatietrajecten nemen vooral mensen deel die tegen het plan zijn.’ Voorzitter, dit is een minachting naar de

burger. Ik neem het college deze uitspraak ook zeer kwalijk, want dit is een inbreuk op het …

De heer Heinink: Voorzitter, interruptie?

De heer Backer: van behoorlijk bestuur. Voorzitter, ik wil het hierbij laten. Dank u wel.

De heer voorzitter: Zo makkelijk komt u er niet vanaf mijnheer Backer. Interruptie van mijnheer Heinink.

De heer Heinink: Ja, ik hoor mijnheer Backer zeggen dat de wethouder daar niet zo makkelijk vanaf komt van die uitspraak. Wilt u nog één keer herhalen wat u daarmee bedoelt eventjes voor mij?

De heer Backer: Ik heb dat niet in mijn woorden gehad. Ik neem het de wethouder kwalijk dat hij namens het college, want de wethouder spreekt ook namens het college, zo’n uitspraak zegt en dat ook in het openbaar. En ja, dat vind ik, ik neem hem dat zeer kwalijk. Ja en ik …

De heer Heinink: Welke uitspraak voorzitter? Welke uitspraak?

De heer Backer: Ik zal het nog een keer herhalen.

De heer Heinink: Ja graag.

De heer Backer: Dus ik citeer hem eventjes: Aan participatietrajecten nemen vooral de mensen deel die tegen het plan zijn. Dus überhaupt gaat hij al een gesprek aan met mensen uit de buurt of waar ook dan, die zeggen dat zij al tegen het plan is. Maar een participatie is dat je gezamenlijk iets bereikt. En hij heeft de deur al dichtgegooid. Maar nogmaals, we kunnen hier wel een uur over praten, maar dat heeft geen zin. Ik neem het, en dat is mijn verantwoording en uit verantwoording van de fractie, ik neem het de wethouder, dus incluis het college, heel kwalijk dat dit soort uitspraken wordt gebezigd. En ik wil het hierbij laten.

Mevrouw Dorenbos-de Hen: Voorzitter, interruptie?

De heer Heinink: Ja ik niet, want ik ben nog niet klaar met mijn interruptie. Want ik wil natuurlijk ergens naartoe. Want die mensen die voor het plan zijn, die hoor je dus niet. En als je het dus hebt over, als er gezegd wordt, bij participatie hoor je vooral, en dat zegt hij niet uitsluitend, vooral die mensen die ergens tegen zijn, dan is dat volgens mij feitelijk juist.

Mevrouw Dorenbos-de Hen: Voorzitter?

De heer Heinink: En dat … Nee, ik ben nog niet klaar mevrouw Dorenbos. Dus wat dat betreft, bent u er toch, zit u er toch naast volgens mij mijnheer Backer.

De heer Backer: Voorzitter, ik zit er niet naast. Ik wil toch wel even een kleine herinnering. We hebben de vorige periode samen met de VVD in de oppositie gezeten en ik kan me nog heel goed herinneren en ik ben nu heel mild uiteraard de zaak met mijn bewoordingen, dat er toch tegen het toenmalige college ook mede door de VVD, twee afkeurmoties zijn en twee moties van wantrouwen zijn ingediend. Ik begrijp

mijnheer Heinink, want hij wil zijn wethouder verdedigen. Maar even tot de feiten, je moet de punten en ook de feiten onder ogen zien. Voorzitter, ik neem het de wethouder zeer kwalijk en daarmee ook het college. Voor mij is nu de discussie gesloten. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Backer. Volgens mij was dit duidelijk.

De heer Heinink: Voorzitter?

De voorzitter: Mijnheer Heinink, u wilde daar nog iets over zeggen? Want daarna heb ik ook nog een interruptie van mevrouw Dorenbos.

De heer Heinink: Ik zie het volledig los van de wethouder. Ik zie, ik stel vast dat bij participatie in de praktijk gewoon blijkt dat mensen die voor iets zijn minder van zich laten horen dan mensen die tegen iets zijn. Daar is toch niets mis mee met die vaststelling? En dat staat los van datgene van wat de wethouder gezegd heeft. Ik ben ook die mening toegedaan, dus ja, heeft u mij ook wat te verwijten.

De voorzitter: Duidelijk mijnheer Heinink. Mevrouw Dorenbos.

Mevrouw Dorenbos-de Hen: Ja voorzitter, het gaat er nu niet om of we het eens zijn of niet met de uitspraak van de wethouder. Maar ik wou mijnheer Backer alleen meegeven, ik snap uw emotie, maar ik heb ook al geschetst in mijn tweede betoog dat de wethouder ook wel onder een enorme druk heeft gestaan. Dus ik ga ervan uit dat hij er straks daar gewoon rustig op kan reageren wat hij daar nou precies mee bedoeld heeft. Dat hoop ik.

De heer Backer: Voorzitter, interruptie. Backer Gemeentebelangen. Dat is ook de taak van een wethouder om daarmee om te kunnen gaan. En ja, dat is incluis zijn beroep, zijn werkzaamheden. Ik vind dit geen argument mevrouw Dorenbos. Nee, ik … Het is zijn werk en hij moet gewoon goede uitspraken maken. Niet dit soort uitspraken, want daar heb je niets aan.

De voorzitter: Goed mijnheer Backer, we gaan afwachten wat de wethouder straks gaat verklaren. Dan ga ik over naar mijnheer Hazeveld. Hij is aan de beurt voor zijn tweede termijn en daarmee ook de laatste spreker. Hij is uiteraard de voorman van DBSL. Mijnheer Hazeveld, gaat uw gang.

Artikel 23 Handhaving vergaderorde

De voorzitter kan interrupties door raadscommissieleden toestaan. Deze dienen te bestaan uit korte opmerkingen of vragen zonder inleiding. De voorzitter kan bepalen dat de spreker zonder verdere interrupties zijn betoog zal afronden.

Openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Beverwijk op donderdag 11 februari 2021

2. Vaststelling agenda.

De voorzitter: Gaan we verder met agendapunt 2, vaststelling agenda. Kunt u instemmen met de voorliggende agendapunten? Dat is het geval

Tijsduur: 0.43 sec begin – 0.45 einde

NOOT:

Binnen 2 seconden moest de commissie haar standpunt in de vaststelling van de agenda kenbaar maken. U begrijpt dat in dit tijdsbestek een onmogelijke zaak is.

5. Rondvraag en Sluiting.

De voorzitter: Laatste punt op de agenda is de rondvraag. Ik heb begrepen van … Ik heb begrepen dat mijnheer Tabak gebruik wilde maken van de rondvraag. Mijnheer Tabak. En daarna …

De heer Backer: Voorzitter, interruptie.

De voorzitter: Mijnheer Backer.

De heer Backer: Voorzitter, interruptie, Backer Gemeentebelangen. Voorzitter, rondvraag hebben wij in het eerste gedeelte van de vergadering van 4 februari gehad dus de rondvraag kan nooit een tweede keer opgevoerd worden op de agenda. Want het is geen ordevoorstel geweest. Dus ik moet u helaas teleurstellen, dit kan niet.

De voorzitter: Nou, het staat op de agenda en het kan ook een meerwaarde hebben natuurlijk, zo’n vraag, ik heb de vraag gezien en ik denk dat het goed is om mijnheer Tabak in de gelegenheid te stellen om de vraag testellen. Mijnheer Tabak, gaat uw gang.

De heer Backer: Ik snap het, voorzitter, interruptie, ik snap het, ik snap uw denkwijze. Maar nogmaals, qua reglement van orde kan dit niet want de rondvraag is al geweest en je kan nooit twee keer een rondvraag doen plaatsen in een geschorste vergadering. Ik heb geen probleem als de heer Tabak een vraag stelt, maar het is reglementair niet juist en niet correct.

De voorzitter: Mijnheer Backer. Mijnheer Backer, nogmaals, het is natuurlijk een agenda die is vastgesteld in de agendacommissie en u heeft ook begin van de vergadering ingestemd met de agenda dus … Maar laten we de discussie niet verder voeren en moeten kijken voor de volgende keer, mocht zoiets zich weer voordoen, wat de juiste werkwijze is om te hanteren.

……….. De heer Weel: Ik wil even reageren op de opmerkingen van de heer Backer. De agendacommissie heeft de agenda voor vandaag vastgesteld. U heeft gelijk, de agendacommissie heeft per abuis op deze agenda opnieuw de rondvraag geplaatst terwijl die er vorige vergadering al had plaatsgevonden. Echter, bij de start van deze vergadering heeft de commissie de door de agendacommissie voorgestelde agenda vastgesteld en daarmee de rondvraag onderdeel laten uitmaken van deze vergadering. Dat dat niet klopt, dat had niet gemoeten, dat klopt, maar u en wij allemaal zijn akkoord gegaan met deze agenda, dus ik denk dat die daardoor legitiem is, dank u wel.

De heer Backer: Voorzitter, op de interruptie.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Backer.

De heer Backer: Wanneer is die akkoordverklaring gedaan, want ben helemaal niet in het begin met deze agenda akkoord gegaan?

NOOT:

Hetgeen de heer Weel als argument aanvoerde is correct maar zoals de fractie al eerder heeft aangegeven moest de raadscommissie binnen 2/3 seconden haar standpunt in de vaststelling van de agenda kenbaar maken. Iedereen kan toch met zijn klompen aanvoelen dat dit niet haalbaar is in 2 seconden en met beeld vergaderen. Los hiervan vraagt de fractie van Gemeentebelangen Beverwijk zich af welke leden van de agendacommissie hierin verwittigd zijn geweest om deze rondvraag voor de tweede keer op de agenda te plaatsen en is hier verslaglegging van. Zo ja dan wil de fractie deze graag ontvangen.

Voorzitter, er zijn meerdere zaken die de fractie van Gemeentebelangen Beverwijk tegen de borst stuiten. Het reglement van orde wordt geïnterpelleerd naar eigen maatstaf en goeddunken. Het reglement schrijft ook voor dat als een vergadering geschorst wordt, door b.v. het tijdstip, deze formeel geschorst dient te worden en de vergadering opnieuw heropend moet worden. Ook het regelmatig aanspreken met je en jij (tutoyeren) en het bij de voornaam noemen tijdens de raadscommissievergaderingen naar de raadscommissieleden en wethouders toe.

De fractie van Gemeentebelangen Beverwijk hoopt dat u het reglement van orde onder de aandacht kunt brengen bij de voorzitters van de raadscommissies en naar de raadsleden en steunfractieleden.

Met vriendelijke groet,

Carli Bilars fractievoorzitter

Co Backer steunfractielid