Partijprogramma

GEMEENTEBELANGEN BEVERWIJK
sinds 1982

*
Vertrouwd & Betrouwbaar

*

IN ùW BELANG

Uit het volledige programma 2018-2022

Gemeentebelangen Beverwijk staat voor het volgende.
*De veiligheid & gezondheid van onze inwoners kan en moet beter
*Adequate armoedebestrijding door actueel beleid
*Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) moet goedkoper en beter toegankelijk
*Een verantwoord seniorenbeleid ontwikkelen we ‘hier’
*Instandhouding van de sportvoorzieningen
*Bewegen voor alle inwoners is belangrijk, inzet van extra middelen is noodzakelijk
*Subsidiebeleid, deelname aan het culturele leven moet voor alle inwoners mogelijk blijven en zeker niet minder worden.
*Markante gebouwen dienen, zowel in Beverwijk als in Wijk aan Zee, behouden te blijven
*Lastenverzwaring voor burgers en bedrijven dient zoveel mogelijk voorkomen te worden
*De gemeente moet het bedrijfsleven optimaal faciliteren
*Behoud van Camping Aardenburg in Wijk aan Zee
*Creëren van camperplaatsen in Wijk aan Zee zal meer toeristen aantrekken
*Stimuleren van passend wonen: betaalbaar en op maat, levensloopbestendig, voor jong en oud
*Fusie Beverwijk, Velsen en Heemskerk tot één IJmond? Ja, voor! Maakt sterker, mits haalbaar en met behoud eigen gezicht.

                                                                         ALGEMEEN
Gemeentebelangen is een lokale partij, die er al sinds 1982 op toeziet en stimuleert, dat iedereen in Beverwijk en Wijk aan Zee kan meedoen.
Doordat er sinds de invoering van de Participatiewet steeds meer signalen komen, dat mensen tussen wal en schip (dreigen) te raken, willen wij er de komende periode aan werken dat ook daadwerkelijk iedereen meetelt.

IN DE AFGELOPEN JAREN HEBBEN WIJ LATEN ZIEN,
DAT WE EEN ECHT ‘BEVERWIJKS HART’ HEBBEN

Alle onderwerpen die van belang zijn voor onze stad maken wij bespreekbaar. Of het nu om de jeugd, de ouderen of de cultuur gaat; bij ons vind u een luisterend oor.
Voor de komende vier jaar zullen wij er ook weer voor u zijn. De Haagse partijen hebben bepaald, dat wij meer voor onszelf en ook voor onze naasten moeten zorgen.
Mensen moeten dan wel in staat zijn om goed voor zichzelf te zorgen, ook op hogere leeftijd. Dat betekent dat zij wegwijs gemaakt moeten worden in het woud van regels om voor bepaalde voorzieningen in aanmerking te komen. Gemeentebelangen wil, dat vooral oudere inwoners, die langer op zichzelf blijven wonen, gecoacht worden. Om er zeker van te zijn, dat zij voldoende kennis hebben van de voorzieningen waarop zij een beroep kunnen doen. Wij willen dat de lokale overheid haar inwoners meer opzoekt. En.. wij staan daarbij zelf 
voorop. Heeft u suggesties, die ons kunnen helpen of leiden tot verbeteringen? Laat het ons weten. Overleg – met elkaar in gesprek gaan – gaat namelijk een stap verder dan de bekende inspraakprocedures.

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022

                                                               SOCIALE PARAGRAAF

Armoedebeleid zou niet moeten. Maar zolang er op landelijk niveau niet voldoende mogelijkheden zijn om dit op te lossen, zal er lokaal extra aandacht voor nodig zijn.
De armoede zit vaak niet bij de minima, maar bij de mensen die net boven het sociaal minimum verdienen. Zij vallen tussen wal en schip, als het aankomt op allerlei vergoedingen.
Dat is de groep mensen, die onze hulp nodig heeft. Daar zit de verborgen armoede. Daar dient het armoedebeleid voor een groot deel op gericht te zijn.
Gemeentebelangen streeft naar betere voorlichting aan de inwoners over wat sociaal mogelijk is. Het zeer zorgvuldig uitvoeren van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is dringend noodzakelijk. In de gevallen, waar een eigen bijdrage verlangd wordt, dient dit naar draagkracht geheven te worden. Het door de gemeente ondersteunen van de mantelzorgers is voor Gemeentebelangen een belangrijk punt.

VEILIGHEID

De veiligheid en gezondheid van de inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee blijven een voortdurend aandachtspunt. Wettelijke regelgeving en afspraken moeten strikt worden gehandhaafd.
Over diefstallen en inbraken zijn wij duidelijk, daartegen moet worden opgetreden. Naast deze veiligheid is er ook het veiligheidsgevoel. Hier ligt een belangrijke taak voor de politie en gemeentelijke handhavers en/of toezichthouders,

SENIORENBELEID

Net zoals in de rest van het land worden ook de inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee ouder. Gemeentebelangen vindt het belangrijk, dat door de gemeente een eigen seniorenbeleid ontwikkeld wordt. Bij het opzetten van nieuwbouwprojecten wordt inmiddels al rekening gehouden met bewoning tot op hoge leeftijd. Gemeentebelangen wil dat het voor senioren gemakkelijker wordt om aanpassingen te krijgen, zodat zij langer in hun woning kunnen blijven wonen. Gelijk aan de starterleningen zijn wij ook voor een regeling, speciaal bedoeld voor senioren, om hun eigen woning te kunnen aanpassen. Openbare gebouwen dienen voor senioren, maar ook voor gehandicapten optimaal bereikbaar te worden. Veilige en goed verlichte straten, pleinen en parken zijn een voorwaarde. Vrijwillige ouderenadviseurs moeten waar nodig of gewenst worden (bij)geschoold. Noodzakelijke financiële middelen dienen hiervoor vrijgemaakt te worden.

JONGERENBELEID

De jongeren in Beverwijk zijn de afgelopen periode door de gemeente nauw betrokken bij zaken die zij belangrijk achten zoals hangplekken, skatebanen, graffitiplaatsen enzovoort.
Het is van belang goed in de gaten te houden, dat voorzieningen interessant blijven. Ook moet er op gelet worden dat schoolverlaters zonder startkwalificatie voldoende begeleid worden naar een vervolgopleiding of werkkring. Sinds 2015 valt de jeugdzorg onder de gemeente. Het neerleggen van de regie bij de gemeente heeft in Beverwijk nauwelijks opstartproblemen opgeleverd. Tot nu toe lijkt iedereen de zorg te krijgen die nodig is. Wel zien wij de wachtlijsten volstromen en lijken de kosten de pan uit te rijzen. 
Gemeentebelangen ziet er op toe, dat iedereen de zorg krijg, die hij of zij nodig heeft. Ongeacht de kosten en wachtlijsten. Dit onderwerp stellen wij regelmatig aan de orde. Gemeentebelangen is voorstander van preventieve projecten om te voorkomen dat jongeren in de hulpverlening terechtkomen en eventueel afglijden naar bijvoorbeeld crimineel gedrag. Wij vinden het daarom van belang om in samenspraak met de jongeren zelf projecten te bedenken en hen die te laten uitvoeren. Vrijwilligerswerk, voor en door jongeren, maar ook samen met ouderen biedt de jeugd nieuwe kansen.

SPORT

Een samenleving zonder sport en recreatieve vrijetijdsbesteding is ondenkbaar. Vooral de maatschappelijke betekenis van sport is groot. Sport en bewegen bevorderen de gezondheid en dragen bij aan de individuele ontplooiing en leveren sociale contacten op.
Gemeentebelangen vindt dat sport
*betaalbaar
*bereikbaar
*laagdrempelig
moet zijn voor iedereen: jong, oud en mensen met een beperking. Sportverenigingen moeten meer gestimuleerd worden om ouderen aan zich te binden.
Wij beseffen dat hiervoor niet alleen veel geld, maar zeker ook vrijwilligers broodnodig zijn en we vinden het van groot belang deze zeer gewaardeerde en onmisbare groep mensen te blijven ondersteunen. 
Het adequaat opleiden van deze begeleiders is een ‘must’. Sport moet worden bevorderd. Wij denken dat dit kan door het verbeteren van de kwaliteit van het gymnastiekonderwijs en het stimuleren van bewegen voor senioren. Gemeentebelangen vindt ook dat eenieder behoort te kunnen zwemmen; dit hoort, net als fietsen, een onderdeel van de opvoeding te zijn.

                                                                           ONDERWIJS

Goed onderwijs is van grote waarde. Ouders en verzorgers vinden wij primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen en voor het bijbrengen van de normen en waarden van deze maatschappij. Het onderwijs dient hierop naadloos aan te sluiten en van daaruit te vervolgen. In onze gemeente willen we daarom een breed spectrum van onderwijsvoorzieningen.
Vooral in het basisonderwijs is goede bereikbaarheid van groot belang. Basisonderwijs op niveau is de norm. Gemeentebelangen wil dat er extra aandacht gaat naar het fenomeen Passend Onderwijs. Kinderen, die normaal gesproken zonder problemen hun schooltijd door zouden komen, mogen niet de dupe worden van het feit, dat de kinderen die moeilijker leren alle aandacht in de klas ‘opslurpen’, omdat speciaal onderwijs niet meer geboden wordt. Daarnaast willen wij samenwerkingsverbanden tussen onderwijsinstellingen, studiecentra en de bibliotheek nog meer stimuleren. Een school moet een vertrouwde en veilige plek zijn, waar een kind zichzelf kan ontplooien, leert samenleven, samenwerken en conflicten op te lossen.
Leerkrachten en ouders spelen hierbij een belangrijke rol. Duidelijk is dat leerkrachten de volledige steun en inzet van de ouders nodig hebben om dit te kunnen realiseren.
Gemeentebelangen vindt het van groot belang dat ouders betrokken worden bij de vormgeving en uitvoering van (les)programma’s over dit onderwerp.
De gemeente dient zorg te dragen voor veilige school-huis-routes.

VRIJWILLIGERS

Gemeentebelangen is van mening, dat we alle vrijwilligers moeten koesteren. Onze samenleving is niets zonder de inzet van deze kanjers. Met het verdwijnen van de vrijwilligerscentrale is er jammer genoeg geen overkoepelende organisatie meer. Toch vinden wij dat het vrijwilligersbestand verder moet worden uitgebouwd. Benut waar mogelijk het grote potentieel van oudere inwoners, dit is zeker aanwezig. De gemeente en de Stichting Welzijn dienen het vrijwilligerswerk permanent inhoudelijk en financieel te ondersteunen. Deskundigheid van de vrijwilligers staat bij ons hoog in het vaandel, zowel praktijkervaringsdeskundigen als vakgeleerden. In samenspraak met de organisaties dienen scholingsprogramma’s te worden opgesteld.

                                                                   BESTUUR

Gemeentelijke regelgeving is geen doel op zich, maar een belangrijk middel om beleidsdoelen te bereiken. Handhaving dient zorgvuldig te zijn: streng waar het moet, soepel waar het kan.
Integriteit en transparantie zijn misschien wel de belangrijkste eigenschappen van een politicus. Zeker in een tijd waarin de burgers de ‘politiek’ steeds minder vertrouwen.
Gemeentebelangen Beverwijk belooft integer te zullen handelen en ook anderen daarop aan te spreken. Zelfs de schijn van eigenbelang dient te worden vermeden.

                                                                                                                                                    REGIONALE SAMENWERKING

Al jaren spreken wij ons uit voor een fusie tussen de IJmond-gemeenten. De samenwerking tussen Beverwijk, Velsen en Heemskerk is de laatste vier jaar steviger aangezet. De drie gemeenten hebben stappen in de goede richting gezet. Op het gebied van jeugd en sociaal domein zijn al gezamenlijke overeenkomsten gesloten. Een fusie is nu nog een brug te ver, maar er is een fundering gelegd. In het geval van een fusie moeten wij ervoor waken dat de afstand tussen het gemeentebestuur en de burgers niet vergroot wordt. Samenwerken is essentieel, maar met behoud van het eigen gezicht. Vier jaar geleden zeiden wij al dat er nog veel water door het kanaal zal stromen, voordat de fusie tussen de IJmond-gemeenten een feit is. En dat is ondanks de grote stappen die er gemaakt zijn nog steeds niet anders.

MILIEU

Alle milieubelastende bedrijven in Beverwijk en de IJmond moeten zich houden aan de milieuvergunningen. Omdat de gezondheid van de inwoners meer en meer onder druk komt te staan, vinden wij dat de controles op de naleving van de vergunningen intensiever moeten worden. Daar waar gehandeld wordt in strijd met de verleende vergunning, dient onmiddellijk te worden opgetreden. Daarbij staat het straffen niet op de voorgrond, maar naleving van de vergunningsvoorwaarden moet nu eenmaal. Indien aanpassing van de bedrijfsvoering op korte termijn niet kan worden waargemaakt, is sluiting van het bedrijf of een deel daarvan onvermijdelijk. Het leefmilieu heeft onze speciale aandacht. Verdere aantasting van het leefmilieu moet altijd worden tegengegaan. Naast tegen directe vervuiling, wil Gemeentebelangen, dat er wordt opgetreden tegen alle vormen van overlast, die de leefomgeving van de inwoners aantasten.

VOLKSGEZONDHEID

De volksgezondheid wordt binnen onze gemeente goed gemonitord. Initiatieven vanuit de bevolking om de inwoners gezonder te laten leven, wil Gemeentebelangen van harte stimuleren. In samenwerking met de GGD moet zorg gedragen worden voor een goed en betaalbaar volksgezondheidsbeleid. Beverwijk dient er alles aan te doen om het Rode Kruis Ziekenhuis voor de gemeente te behouden. Eventueel (ver)nieuwbouw dient ruimhartig te worden gefaciliteerd op het gebied van parkeren, verkeersstromen, benodigde vergunningen en eventuele wijzigingen van een bestemmingsplan.

                                                                                                                                                    RUIMTELIJKE ORDENING

Een van de belangrijkste taken van een gemeente is het stimuleren van het aanbod van een ‘gepaste huisvesting’ voor de inwoners. Gepast betekent voor Gemeentebelangen betaalbaar en (letterlijk) op maat, levensloopbestendig. Dus geschikt voor jong, oud, alleenstaand, gezinnen en voor mensen met een beperking. Bij verbetering van het woningaanbod moet de lokale behoefte leidend zijn. Uitbreiding kan alleen als de opties renovatie of vernieuwing geen alternatief zijn. Daarnaast moet bij het aanwijzen van nieuwbouw, renovatie of herbouw ook rekening gehouden worden met de natuurlijke omgeving. Bedrijventerreinen worden duurzaam ingericht. Deze en de woningbouw zijn belangrijk voor de lokale economie. Het is van belang dat er regionaal wordt samengewerkt en er geen concurrentie op dit vlak is tussen de buurgemeenten. Bouw en verbouwen in het buitengebied kan alleen als voldoende rekening wordt gehouden met het landschap. De bereikbaarheid van onze stad blijft een enorm belangrijk aandachtspunt. Voorkomen moet worden dat het wegenonderhoud uitgesteld wordt vanwege bezuinigingen en dergelijke. In de afgelopen periode is gebleken, dat vanwege de zware belasting van het wegennet en door de weersomstandigheden, uitstel voor grote financiële gevolgen heeft gezorgd.
Daar waar mogelijk moeten onderhoudsbudgetten voor wegen worden verhoogd om het wegennet in goede staat te houden. Voorts vinden wij het van groot belang dat werkzaamheden aan de wegen en de ondergrond worden afgestemd met de nutsbedrijven. Dit om te vermijden dat wegen, vlak na elkaar worden opengebroken. We willen voorkomen dat inwoners het ‘doolhofgevoel’ krijgen. Met afsluiting van de wegen dient meer rekening gehouden te worden met de doorgang van de hulpdiensten. Ook hier kan en moet de onderlinge afstemming worden verbeterd.

FINANCIËN

Lastenverzwaring voor de burgers en bedrijven door verhoging van de lokale belastingen dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Dit geldt zeker voor de kosten van gemeentelijke producten en diensten. Het college heeft de plicht om de gemeenteraad vooraf te informeren over besluiten van het college, die financiële consequenties voor de gemeente hebben. Als altijd vinden wij, dat de gemeente en de gemeenschap op de kleintjes moeten blijven letten. Goed op de winkel passen is daarom ons motto.

 

ECONOMISCHE ZAKEN

Het bedrijfsleven, met name het midden- en kleinbedrijf lijken langzaam de gevolgen van de economische crisis te verwerken. Het consumentenvertrouwen groeit. Het herstel is ingezet.
Gemeentebelangen pleit ervoor de lokale lasten voor het bedrijfsleven zo laag mogelijk te houden en hen daar waar mogelijk te faciliteren, ondermeer door aanjaagregelingen. Allemaal bedoeld om ondernemen in Beverwijk en Wijk aan Zee zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Gemeentebelangen wil dat de gemeentelijke haven zo snel mogelijk wordt overgedragen aan een van de private (haven)bedrijven in het Noordzeekanaalgebied. Wij geven de voorkeur aan het model, waarin ook ons havenbedrijfsleven kan participeren, indien het dit wenst.
Wijk aan Zee blijft een mooi onderdeel van onze gemeente met een geheel eigen karakter. Een prachtig strand, een uniek duingebied en een gezellig en aangenaam dorpscentrum. 
Voor de recreant en de toerist is dit aantrekkelijk. Over de bereikbaarheid van de stranden maken wij ons nog wel zorgen. Onderzoek naar betere infrastructurele aanpassingen vinden wij dringend noodzakelijk. Wij zijn voor het behoud van Camping Aardenburg in Wijk aan Zee. Het bestemmingsplan dient dat wat ons betreft te waarborgen. Voor de versterking van de toeristische functie vinden wij een locatie voor campers zeer gewenst.

CULTUUR

Het culturele leven in Beverwijk moet gewaardeerd worden. Wat Gemeentebelangen betreft, mogen er veel meer ‘dwarsverbindingen’ worden gelegd, tussen jong en oud, tussen nieuw en antiek.
Museum Kennemerland heeft afgelopen voorjaar een mooi initiatief genomen door jeugdambassadeurs te benoemen. Deze ambassadeurs gaan op pad om andere jongeren te enthousiasmeren voor museumbezoek. Wat ons betreft een heel goed voorbeeld. Gemeentebelangen vindt dan ook dat verenigingen en organisaties door een ruimhartig subsidiebeleid moeten worden ondersteund, zodat zij hun taken kunnen blijven vervullen. Cultuur is tenslotte voor iedereen en niet gebonden aan grenzen. Beverwijk kent vele prachtige gebouwen en plekken en wij maken ons er dan ook hard voor deze blijvend te beschermen.

 

Geef een reactie