Artikel 41 vragen voor wat betreft het bestuur van IJmond Werkt. 7 september 2016

ijmondwerktBeverwijk 7 september 2016

Aan het college van Burgemeester en Wethouder van Beverwijk

Geacht college,

Ons inziens is de zaak met betrekking tot de integriteit van de directeur van IJmond werkt met de gegevens die wij tot nu toe hebben mogen ontvangen niet meer aan de orde; maar wel zijn er wat nog vragen voor wat betreft het bestuur van IJmond Werkt.

In antwoord 1 krijgen we als antwoord dat er geen verkoop heeft plaatsgevonden maar dat de tweedehands materialen en inboedel die al afgeschreven is door Noppes is overgenomen middels een overdrachtsovereenkomst. Wij concluderen hieruit dat er een een flink bedrag betaald is voor voornoemde zaken. De begroting is hier immers sluitend mee gemaakt.

1. Is dat correct?

De volgende vraag is wat uitgebreid beschreven omdat het een best complex geheel is en wij heel duidelijk willen hebben dat wij als gemeente niet meewerken aan het overtreden van de wet en regelgeving.Afgaand op het feit dat er geen verkoop heeft plaatsgevonden en medewerkers dus “door” blijven werken;

2. Is hier dan niet sprake van voortgezet werkgeverschap?

Sommige regelingen verbinden bepaalde rechtsgevolgen aan een arbeidsovereenkomst, indien partijen al eerder een of meer arbeidsovereenkomsten met elkaar sloten. De wetgever verklaart deze regelingen vervolgens vaak van overeenkomstige toepassing op elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen een werknemer en verschillende werkgevers, mits deze werkgevers ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze als elkaars opvolger kunnen worden beschouwd. Deze formulering staat bekend als opvolgend werkgeverschap.Er is toch sprake van voortzetting van werkzaamheden alleen onder een andere naam.

3. Hoe zit dat met de contracten en arbeidsovereenkomsten?

Als het goed is dan zijn degenen die niet onder de WSW vallen geplaatst op basis van een werkstage. Deze mogen echter maar voor een periode van 6 maanden aangeboden worden met een eenmalige verlenging van 3 maanden. Dat zou betekenen dat alle mensen die sinds de overdracht of zelfs daarvoor al bij Noppes (voor januari Kringloopwinkel) werkten nu over die wettelijke termijn heen werkzaam is. Dit is in dat geval strijdig met de wet. Deze mensen zijn daar niet geplaatst in het kader van de sociale activering want volgens het mandaat mag IJmond werkt! géén sociale activering aanbieden.

4. Zijn deze mensen nu voorzien van een vaste aanstelling bij Noppes? Of worden (zijn) ze ergens anders geplaatst.

Als vrijwilliger zullen ze ook niet ingezet zijn omdat ze dan eerst terug gemeld hadden moeten worden als zijnde “cliënten met grote afstand tot de arbeidsmarkt” daar die afspraak is gemaakt. (IJmond werkt bediend alleen nog mensen met korte afstand tot de arbeidsmarkt).

5. Zijn SW contracten overgenomen? Dat moet haast wel want als deze contracten zijn ontbonden dan zouden ze nooit een nieuw SW-indicatie krijgen
(er mogen immers geen nieuwe WSW-ers bij komen) en zouden deze mensen in de Bijstand komen.

6. Is het gezien de Participatiewet dan wel juist om deze werknemers als uitstroom mee te tellen?

7. Is deze constructie ook op andere delen van IJmond Werkt van toepassing. (bv IJmond Groen?)

Al deze mensen worden betaald met SW gelden. Noppes heeft dus eigenlijk gratis personeel.

8. Levert dat geen oneigenlijke concurrentie op met andere kringloopbedrijven en zouden die niet ook deze mogelijkheid geboden moeten worden?

Er wordt aangegeven dat het Bestuur van IJmond Werkt heeft aangegeven dat zij groot belang hecht aan de continuïteit en gevraagd heeft om “een persoon” vanuit IJmond Werkt zitting te laten nemen in het toezichthoudend orgaan. Dhr. B zou dit op persoonlijke titel gedaan hebben. Maar als deze heer op persoonlijke titel voorzitter werd om de continuïteit te waarborgen … dan is het toch niet meer dan logisch dat er een vorm van belangenverstrengeling plaatsvond. Het bedrijf IJmond Werkt verzoekt een persoon (in de vorm van de directeur) om voorzitter te worden van een Stichting die nauwe banden heeft met IJmond Werkt wetende dat de directeur van datzelfde IJmond Werkt de persoon is. Juridisch zal dit prima zijn maar er is erg onduidelijke communicatie over geweest. In de bijlage die toegevoegd is staan alleen bespreekmomenten genoemd. Alleen in 2013 en 2015 is het besproken en in 2014 en 2016 helemaal niet.

9. Moeten wij concluderen dat er dus geen documentatie is over de aard van de afspraken die gedaan zijn?

Wij concluderen uit het antwoord op vraag 6 dat het inzetten van het nieuwe businessplan met een nieuwe directeur doorslaggevender was dan de financiële consequenties die dat heeft t.a.v. het creëren van een nieuwe functie en het aanstellen van een interim-directeur.

10. Is onze conclusie de juiste?

Hoogachtend,
Inge Rood
raadslid Gemeentebelangen Beverwijk

c.c. Gemeenteraad van Beverwijk