OPEN BRIEF

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Beverwijk

De heer drs. M.E. Smit

Beverwijk 5 maart 2021

Onderwerp: reglement van orde voor raadscommissies

Geachte voorzitter,

Al enige tijd stoort de fractie van Gemeentebelangen Beverwijk zich dermate ernstig aan de vergaderorde in de raadscommissies zodat de fractie het nu tijd vindt om u hiervan op de hoogte te stellen. Mede door de raadscommissievergadering van donderdag 11 februari 2021 heeft ons er toe gebracht dit te moeten doen. Afgelopen weken heeft de fractie de transcripten teruggelezen en de live uitzendingen teruggekeken naar hoe men vergadert in raadscommissievergaderingen in Beverwijk. Alvorens wij onze bevindingen met u delen, middels deze open brief, willen wij u in herinnering brengen dat voor een juiste vergaderorde een document is bekrachtigd waarin een vergadering, met name van een politiek Orgaan, zijn vergaderorde regelt, gelet op het bepaalde in dit artikel van de Gemeentewet waarop de Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid zijn gebaseerd.

Voorzitter een (korte woordelijke) weergave van enkele raadscommissievergaderingen die het regelement van orde te buiten gingen.

Openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Beverwijk op donderdag 12 maart 2020.

Bij agendapunt 2 kwam de heer Ilhan met een ordevoorstel.

Dit ordevoorstel monde uit in een discussie van ruim 13 minuten.

Artikel 20 Voorstellen van orde

Ieder lid heeft te allen tijde het recht een voorstel van orde te doen. De beslissing of er inderdaad sprake is van een voorstel van orde is aan de betreffende raadscommissie. Over een voorstel van orde wordt direct, zonder beraadslaging, besloten door een raadscommissie, echter met dien verstande dat een commissielid zijn stem over het voorstel vanorde kort kan toelichten.

Openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Beverwijk op 17 september 2020.

Deze raadscommissievergadering tartte alle reglementen die met orde te maken hebben. De inspreker had maling aan het agendapunt 3, IJmondsamenwerking, en ging gewoon door. De meeste ergernis was het goedkeuren van haar gedrag door enkele commissieleden. Onderstaand een kleine weergave hiervan, maar u begrijpt dat deze wanvertoning langer heeft geduurd. (Om privacy redenen heeft de fractie de naam van de inspreker weggelaten)

Mevrouw ………. weer vindt de gemeente het nodig om als zachte heelmeester te fungeren en de afgod economie voorop te stellen, Ik vroeg het u al eerder ik vroeg het ook aan de IJmondcommissie, maar ook eerder toen ik hier zat: ‘Hoe gaat u om met de mensen die ziek zijn, gaat u langs of laat u ze links liggen, of stuurt u een kaartje?’

De voorzitter: Mevrouw …….., ik wil u niet onderbreken hoor, maar ik wil u erop wijzen dat het agendapunt gaat over IJmondsamenwerking.

Mevrouw ………. : Ja, daar heb ik het ook over.

De voorzitter: Dus kunt u zich beperken tot de agendapunten, want anders gaat u buiten de orde.

Mevrouw ……… : Ik heb het over de gezondheid in de IJmondregio. ‘Stuurt u ook een kaartje met de groeten uit de IJmondregio, waar welvaart boven welzijn gaat? In de brief van gisteren, een dag na de IJmondcommissie, stuurt u het datarapport mee met Luchtkwaliteit IJmond, IJmond 2019? ‘Er is sprake van een dalende trend van de meeste stoffen’, schrijft u in de laatste alinea. Waar was u dinsdagavond op het moment dat viroloog, professor Jacob de Boer, toxicoloog aan de VU, de IJmondcommissie toesprak en waarschuwde…

De voorzitter: Mevrouw …………

Mevrouw ………. : … En ook de schijnbare daling nuanceerde. Ja?

De voorzitter: Op de agenda staat: ‘IJmondsamenwerking’, u heeft zich ingeschreven voor ‘IJmondsamenwerking’.

Mevrouw ………. : Ik pleit ook voor de IJmondsamenwerking.

De voorzitter: En inhoudelijk, wat u nu naar voren brengt, staat vanavond niet op de agenda. We mogen niet afwijken van agendapunten, dus graag zich beperken tot IJmondsamenwerking, want anders gaan we buiten de orde.

Mevrouw ………… : Ja. Ik pleit voor een IJmondsamenwerking. Bijvoorbeeld met mijnheer …….. (Volgt een geluidsopname van de betreffende heer met haar telefoon) 

De voorzitter: Mevrouw …… , ik moet u helaas onderbreken. Ik heb u twee keer verteld dat u zich moet beperken tot het agendapunt. Ik probeer het via alle wegen toch daarbuiten te treden, dus sorry.

Mevrouw ……….: ‘ ‘ (buiten microfoon).

De voorzitter: Ja dat begrijp ik wel hoor, maar vanavond praten wij niet daarover. Vanavond praten we over IJmondsamenwerking, over de toekomst, wat we daarmee gaan doen.

Mevrouw ………. : Ja, ik praat ook over de toekomst van de mensen die in de IJmond wonen en over de mensen die ziek worden daar.

De voorzitter: Dat is een ander onderwerp, dat hebben we vanavond niet op de agenda staan. Dat is tegen de verordening van de commissie.

Mevrouw ………. : Ja.

De heer Bal: Voorzitter, mag ik een ordevoorstel doen, of tenminste een voorstel doen? Mijn voorstel is gewoon om degene die inspreekt, gewoon vijf minuten te laten inspreken wat diegene ook wil aangeven. En vervolgens denk ik dat wij als commissie op de juiste manier verder moeten vergaderen en dat we gewoon ons, dat we dat prima kunnen als commissie. En gewoon de vijf minuten geven zoals die gegeven wordt.

De voorzitter: Ok, ik zie meerdere, de heer Benning?

De heer Benning: Oneens, want als we straks een inspreker krijgen over een fietsenstalling, dan heeft het niks te maken met het onderwerp wat nu op de agenda staat. En het standpunt van mevrouw is duidelijk: zij is voor een IJmondcommissie, dat is haar goed recht natuurlijk, ook om in te spreken. Alleen, het betoog wat mevrouw houdt, past niet in de agenda van vanavond. Dat is heel vervelend om te zeggen, maar het moet wel ergens de kaders aanhouden.

De voorzitter: Mijnheer Backer.

De heer Backer: Ja, wat de heer Bal voorstelt, dat is onmogelijk, want het valt helemaal buiten het reglement van orde en dat kan namelijk niet. Je kan niet, net wat meneer Benning zegt, dan kan je het over een fietsenstalling hebben, maar het zuiver punt van hierzo van de IJmondcommissie en het IJmond agendacommissie. En dat is het punt, dat heeft weinig of niets met de gezondheid te maken, dus ik stel gewoon voor om door te gaan met dit agendapunt, maar wel op de wijze zoals ie geagendeerd staat.

De voorzitter: Ok, ik wil even kijken naar andere commissieleden, welke lijn kunt u volgen? De lijn van mijnheer Bal of de lijn van mijnheer Benning en mijnheer Backer. Mevrouw Uiterwijk.

Mevrouw Uiterwijk: Ja voorzitter, ik heb eigenlijk wel een verduidelijkende vraag aan de inspreker. Ik denk het anders te interpreteren, maar goed, dat kan aan mij liggen.

De voorzitter: Ja mijnheer Tabak.

De heer Tabak: Wat mij betreft worden de vijf minuten volgemaakt, het is aan haar om het te vullen en aan ons om te oordelen.

De voorzitter: Mevrouw Makbouli, kunt u daarmee instemmen?

Mevrouw Makbouli: Ik vind niks.

De voorzitter: Mijnheer Moelee?

De heer Moelee: Ik zit op de lijn van mijnheer Backer en mijnheer Benning.

De voorzitter: Ja, ik constateer dat wij ‘ ’aanvullen.

De heer Benning: Ja, mag ik een kleine toevoeging doen? Ik wil wel voorstellen dat mevrouw dan opnieuw de tijd krijgt om weer haar verhaal te doen. Want we interrumperen nu de inspreker, om toch de kans te geven aan mevrouw om haar verhaal goed neer te zetten en het samen te vatten. Wil ik haar wel graag die ruimte bieden.

De voorzitter: Ik constateer dat er geen ruimte is. Mijnheer Hazeveld nog?

De heer Hazeveld: Ja voorzitter, het is buiten de orde, laten we dat even gewoon vaststellen, het is buiten de orde. En ik snap mevrouw, ze probeert een punt te maken en dat heeft ze al gemaakt, als je het drie keer herhaalt wordt het meestal niet sterker. Ik wil haar best al die tijd geven en vervolgens heb ik ook nog een vraag voor haar. Dus laat haar, haar gang maar gaan.

Artikel 25 Spreekrecht toehoorders

Het spreekrecht van burgers kan bijdragen aan het vergroten van de betrokkenheid van de burgers bij het lokaal bestuur, één van doelstellingen van de vernieuwing van het lokaal bestuur. Om deze reden is hier bepaald dat burgers het woord mogen voeren tijdens raadscommissievergaderingen. Het spreekrecht is beperkt gehouden tot geagendeerde onderwerpen, omdat burgers op die manier een doeltreffende bijdrage kunnen leveren aan de beraadslagingen van een raadscommissie. Doordat het spreekrecht betrekking heeft op geagendeerde onderwerpen, kan een burger alleen inspreken over onderwerpen die een raadscommissie aangaan.

In dit geval had de voorzitter de inspreker het woord moeten ontzeggen. De fractie van Gemeentebelangen Beverwijk neemt de commissieleden, die goedkeuring gaven om buiten de orde te blijven inspreken, dit zeer kwalijk.

Openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Beverwijk op dinsdag 17 november 2020.

De heer Backer: ………..Er is 0,0 participatie geweest.’ Aldus de reactie van deze bewoner. Voorzitter, wat mij het meest boos maakte, was dat volgens de wethouder, hij spreekt dus ook namens het college, er sprake is van het bekende participatiedilemma. En dan citeer ik hem eventjes: ‘Aan participatietrajecten nemen vooral mensen deel die tegen het plan zijn.’ Voorzitter, dit is een minachting naar de

burger. Ik neem het college deze uitspraak ook zeer kwalijk, want dit is een inbreuk op het …

De heer Heinink: Voorzitter, interruptie?

De heer Backer: van behoorlijk bestuur. Voorzitter, ik wil het hierbij laten. Dank u wel.

De heer voorzitter: Zo makkelijk komt u er niet vanaf mijnheer Backer. Interruptie van mijnheer Heinink.

De heer Heinink: Ja, ik hoor mijnheer Backer zeggen dat de wethouder daar niet zo makkelijk vanaf komt van die uitspraak. Wilt u nog één keer herhalen wat u daarmee bedoelt eventjes voor mij?

De heer Backer: Ik heb dat niet in mijn woorden gehad. Ik neem het de wethouder kwalijk dat hij namens het college, want de wethouder spreekt ook namens het college, zo’n uitspraak zegt en dat ook in het openbaar. En ja, dat vind ik, ik neem hem dat zeer kwalijk. Ja en ik …

De heer Heinink: Welke uitspraak voorzitter? Welke uitspraak?

De heer Backer: Ik zal het nog een keer herhalen.

De heer Heinink: Ja graag.

De heer Backer: Dus ik citeer hem eventjes: Aan participatietrajecten nemen vooral de mensen deel die tegen het plan zijn. Dus überhaupt gaat hij al een gesprek aan met mensen uit de buurt of waar ook dan, die zeggen dat zij al tegen het plan is. Maar een participatie is dat je gezamenlijk iets bereikt. En hij heeft de deur al dichtgegooid. Maar nogmaals, we kunnen hier wel een uur over praten, maar dat heeft geen zin. Ik neem het, en dat is mijn verantwoording en uit verantwoording van de fractie, ik neem het de wethouder, dus incluis het college, heel kwalijk dat dit soort uitspraken wordt gebezigd. En ik wil het hierbij laten.

Mevrouw Dorenbos-de Hen: Voorzitter, interruptie?

De heer Heinink: Ja ik niet, want ik ben nog niet klaar met mijn interruptie. Want ik wil natuurlijk ergens naartoe. Want die mensen die voor het plan zijn, die hoor je dus niet. En als je het dus hebt over, als er gezegd wordt, bij participatie hoor je vooral, en dat zegt hij niet uitsluitend, vooral die mensen die ergens tegen zijn, dan is dat volgens mij feitelijk juist.

Mevrouw Dorenbos-de Hen: Voorzitter?

De heer Heinink: En dat … Nee, ik ben nog niet klaar mevrouw Dorenbos. Dus wat dat betreft, bent u er toch, zit u er toch naast volgens mij mijnheer Backer.

De heer Backer: Voorzitter, ik zit er niet naast. Ik wil toch wel even een kleine herinnering. We hebben de vorige periode samen met de VVD in de oppositie gezeten en ik kan me nog heel goed herinneren en ik ben nu heel mild uiteraard de zaak met mijn bewoordingen, dat er toch tegen het toenmalige college ook mede door de VVD, twee afkeurmoties zijn en twee moties van wantrouwen zijn ingediend. Ik begrijp

mijnheer Heinink, want hij wil zijn wethouder verdedigen. Maar even tot de feiten, je moet de punten en ook de feiten onder ogen zien. Voorzitter, ik neem het de wethouder zeer kwalijk en daarmee ook het college. Voor mij is nu de discussie gesloten. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Backer. Volgens mij was dit duidelijk.

De heer Heinink: Voorzitter?

De voorzitter: Mijnheer Heinink, u wilde daar nog iets over zeggen? Want daarna heb ik ook nog een interruptie van mevrouw Dorenbos.

De heer Heinink: Ik zie het volledig los van de wethouder. Ik zie, ik stel vast dat bij participatie in de praktijk gewoon blijkt dat mensen die voor iets zijn minder van zich laten horen dan mensen die tegen iets zijn. Daar is toch niets mis mee met die vaststelling? En dat staat los van datgene van wat de wethouder gezegd heeft. Ik ben ook die mening toegedaan, dus ja, heeft u mij ook wat te verwijten.

De voorzitter: Duidelijk mijnheer Heinink. Mevrouw Dorenbos.

Mevrouw Dorenbos-de Hen: Ja voorzitter, het gaat er nu niet om of we het eens zijn of niet met de uitspraak van de wethouder. Maar ik wou mijnheer Backer alleen meegeven, ik snap uw emotie, maar ik heb ook al geschetst in mijn tweede betoog dat de wethouder ook wel onder een enorme druk heeft gestaan. Dus ik ga ervan uit dat hij er straks daar gewoon rustig op kan reageren wat hij daar nou precies mee bedoeld heeft. Dat hoop ik.

De heer Backer: Voorzitter, interruptie. Backer Gemeentebelangen. Dat is ook de taak van een wethouder om daarmee om te kunnen gaan. En ja, dat is incluis zijn beroep, zijn werkzaamheden. Ik vind dit geen argument mevrouw Dorenbos. Nee, ik … Het is zijn werk en hij moet gewoon goede uitspraken maken. Niet dit soort uitspraken, want daar heb je niets aan.

De voorzitter: Goed mijnheer Backer, we gaan afwachten wat de wethouder straks gaat verklaren. Dan ga ik over naar mijnheer Hazeveld. Hij is aan de beurt voor zijn tweede termijn en daarmee ook de laatste spreker. Hij is uiteraard de voorman van DBSL. Mijnheer Hazeveld, gaat uw gang.

Artikel 23 Handhaving vergaderorde

De voorzitter kan interrupties door raadscommissieleden toestaan. Deze dienen te bestaan uit korte opmerkingen of vragen zonder inleiding. De voorzitter kan bepalen dat de spreker zonder verdere interrupties zijn betoog zal afronden.

Openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Beverwijk op donderdag 11 februari 2021

2. Vaststelling agenda.

De voorzitter: Gaan we verder met agendapunt 2, vaststelling agenda. Kunt u instemmen met de voorliggende agendapunten? Dat is het geval

Tijsduur: 0.43 sec begin – 0.45 einde

NOOT:

Binnen 2 seconden moest de commissie haar standpunt in de vaststelling van de agenda kenbaar maken. U begrijpt dat in dit tijdsbestek een onmogelijke zaak is.

5. Rondvraag en Sluiting.

De voorzitter: Laatste punt op de agenda is de rondvraag. Ik heb begrepen van … Ik heb begrepen dat mijnheer Tabak gebruik wilde maken van de rondvraag. Mijnheer Tabak. En daarna …

De heer Backer: Voorzitter, interruptie.

De voorzitter: Mijnheer Backer.

De heer Backer: Voorzitter, interruptie, Backer Gemeentebelangen. Voorzitter, rondvraag hebben wij in het eerste gedeelte van de vergadering van 4 februari gehad dus de rondvraag kan nooit een tweede keer opgevoerd worden op de agenda. Want het is geen ordevoorstel geweest. Dus ik moet u helaas teleurstellen, dit kan niet.

De voorzitter: Nou, het staat op de agenda en het kan ook een meerwaarde hebben natuurlijk, zo’n vraag, ik heb de vraag gezien en ik denk dat het goed is om mijnheer Tabak in de gelegenheid te stellen om de vraag testellen. Mijnheer Tabak, gaat uw gang.

De heer Backer: Ik snap het, voorzitter, interruptie, ik snap het, ik snap uw denkwijze. Maar nogmaals, qua reglement van orde kan dit niet want de rondvraag is al geweest en je kan nooit twee keer een rondvraag doen plaatsen in een geschorste vergadering. Ik heb geen probleem als de heer Tabak een vraag stelt, maar het is reglementair niet juist en niet correct.

De voorzitter: Mijnheer Backer. Mijnheer Backer, nogmaals, het is natuurlijk een agenda die is vastgesteld in de agendacommissie en u heeft ook begin van de vergadering ingestemd met de agenda dus … Maar laten we de discussie niet verder voeren en moeten kijken voor de volgende keer, mocht zoiets zich weer voordoen, wat de juiste werkwijze is om te hanteren.

……….. De heer Weel: Ik wil even reageren op de opmerkingen van de heer Backer. De agendacommissie heeft de agenda voor vandaag vastgesteld. U heeft gelijk, de agendacommissie heeft per abuis op deze agenda opnieuw de rondvraag geplaatst terwijl die er vorige vergadering al had plaatsgevonden. Echter, bij de start van deze vergadering heeft de commissie de door de agendacommissie voorgestelde agenda vastgesteld en daarmee de rondvraag onderdeel laten uitmaken van deze vergadering. Dat dat niet klopt, dat had niet gemoeten, dat klopt, maar u en wij allemaal zijn akkoord gegaan met deze agenda, dus ik denk dat die daardoor legitiem is, dank u wel.

De heer Backer: Voorzitter, op de interruptie.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Backer.

De heer Backer: Wanneer is die akkoordverklaring gedaan, want ben helemaal niet in het begin met deze agenda akkoord gegaan?

NOOT:

Hetgeen de heer Weel als argument aanvoerde is correct maar zoals de fractie al eerder heeft aangegeven moest de raadscommissie binnen 2/3 seconden haar standpunt in de vaststelling van de agenda kenbaar maken. Iedereen kan toch met zijn klompen aanvoelen dat dit niet haalbaar is in 2 seconden en met beeld vergaderen. Los hiervan vraagt de fractie van Gemeentebelangen Beverwijk zich af welke leden van de agendacommissie hierin verwittigd zijn geweest om deze rondvraag voor de tweede keer op de agenda te plaatsen en is hier verslaglegging van. Zo ja dan wil de fractie deze graag ontvangen.

Voorzitter, er zijn meerdere zaken die de fractie van Gemeentebelangen Beverwijk tegen de borst stuiten. Het reglement van orde wordt geïnterpelleerd naar eigen maatstaf en goeddunken. Het reglement schrijft ook voor dat als een vergadering geschorst wordt, door b.v. het tijdstip, deze formeel geschorst dient te worden en de vergadering opnieuw heropend moet worden. Ook het regelmatig aanspreken met je en jij (tutoyeren) en het bij de voornaam noemen tijdens de raadscommissievergaderingen naar de raadscommissieleden en wethouders toe.

De fractie van Gemeentebelangen Beverwijk hoopt dat u het reglement van orde onder de aandacht kunt brengen bij de voorzitters van de raadscommissies en naar de raadsleden en steunfractieleden.

Met vriendelijke groet,

Carli Bilars fractievoorzitter

Co Backer steunfractielid

Einde Tata Steel?

Tata Steel IJmuiden wordt niet overgenomen door het Zweedse Svenskt Stål AB omdat men het te duur vindt om onze “broodheer” te vergroenen. Ook kan dit Zweedse bedrijf Tata Steel niet op de gewenste manier afstemmen op hun duurzaamheidsstrategie. Men is in rep en roer door deze mededeling maar het is toch te begrijpen dat dit staalbedrijf uit Zweden de handdoek in de ring gooit. Ondanks de ruim 300 miljoen euro die Tata Steel wil uittrekken voor het beperken van de overlast zoekt men weer naar “argumenten” om dit bedrijf te elimineren, waarbij de (import) Wijk aan Zeers voorop op de milieubarricade staan. Dorpsbewoners doen een oproep aan Provinciale Staten om de Kooksfabriek 2 zo snel mogelijk te sluiten. Het plan van aanpak van gedeputeerde Jeroen Olthof voor aanscherping van de vergunningen van Tata Steel vindt men ook onvoldoende. Omwonenden klaagden herhaaldelijk over lawaaioverlast, waardoor ze ’s nachts regelmatig werden gestoord in hun nachtrust. De Omgevingsdienst is enkele keren gaan meten in lawaaiige nachten, maar kon geen hevige overtredingen constateren. Toch vindt de dienst het noodzakelijk om het dorp beter te beschermen tegen het schrootlawaai. Ook voor de behandeling van het schroot overdag zijn de regels aangescherpt, en er zijn regels gesteld aan de verspreiding van stof door het schroot. Maar er is weer een nieuwe milieustichting met de naam Frisse Wind Nu opgericht en die willen ook de vervuiling van Tata Steel aanpakken. De stichting is het initiatief van Wijk aan Zeese moeders die zich zorgen maken over de gezondheid van hun kinderen, die onder de rook- en stofwolken van de staalfabriek opgroeien. Die het ook ’bizar’ vinden dat de staalfabriek midden in dichtbevolkt gebied en een kwetsbaar Natura 2000-gebied staat. Dames, op 22 januari 1924 werd Hoogoven 1 aangestoken en het eerste ijzer geproduceerd. Maar toen u hier kwam wonen wist u dus wat u te wachten stond. Het meest bizarre is dat een aantal inwoners van Wijk aan Zee bij de Beverwijkse politie aangifte heeft gedaan tegen Tata Steel. Ze zijn de milieuvervuiling zat. Zij eisen dat de politie de staalgigant strafrechtelijk vervolgt. Wat denkt u, hebben de Zweden gelijk?

Co Backer

Steunfractielid

Co Backer beëdigd als steunfractielid

Co Backer is weer onverwachts teruggekeerd in de politiek. Hij heeft op donderdag 30 januari 2020 de eed afgelegd tijdens de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Beverwijk. Fractievoorzitter Carli Bilars memoreerde dat ze zeer blij is om hem weer in de fractie te mogen ontmoeten, eigenlijk is hij nooit weggeweest. Ook burgemeester Smit wenste hem enorm veel succes, wijsheid en plezier toe in het gemeentebestuur van Beverwijk, waar hij uiteraard geen onbekende is, maar dit wel weer een nieuwe start is. De bekende politicus was 12 jaar gemeenteraadslid. Nu zit Carli Bilars in deze raadsperiode alleen in de gemeenteraad. Zij werd ondersteund door René van Zutphen die zijn taak heeft neergelegd. Co Backer zal tot de volgende verkiezingen de plaats als steunfractielid innemen, omdat er anders een moeilijk werkbare situatie voor Gemeentebelangen Beverwijk zou ontstaan.

Op de foto de felicitatie van burgemeester Smit

Schriftelijke vragen aan het college betreffende het voegwerk aan de Wijkertoren 18 september 2018

Onderwerp: vragen ex artikel 41 van het reglement van orde inzake onderhoud van de Wijkertoren en in het bijzonder het voegen (zie foto’s).

Beverwijk, 18 september 2018

Aan de voorzitter van de raad

Geachte voorzitter,

Hierbij verzoeken wij u onderstaande artikel 41 Rvo-vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders door te geleiden. Conform genoemd artikel geven wij hierbij aan dat prijs wordt gesteld op schriftelijke beantwoording.

De Wijkertoren, zoals de toren genoemd wordt, is een overblijfsel van het voorlaatste kerkgebouw, dat verder vrijwel geheel verwoest werd. Hij was van verre al te zien, zodat ook de schippers op het Wijkermeer de klok konden gebruiken. Na een grote brand in 1912, waarbij het bovenste deel van de toren verwoest werd, werd de toren herbouwd. Ook vandaag de dag is de toren nog te zien vanuit de wijde omgeving en is hij kenmerkend voor de skyline van Beverwijk.

Nu de steigers en de afdekdoeken verwijderd zijn heeft de fractie van Gemeentebelangen Beverwijk moeten constateren dat er een Wijkertoren tevoorschijn is gekomen waar je echt niet vrolijk van wordt, en nu drukken wij ons zeer netjes uit. Door het niet volledig voegen van de Wijkertoren heeft hij een uitstraling gekregen van een toren met een uitslag die lijkt op Vitiligoplekken (pigmentplekken). De fractie van Gemeentebelangen Beverwijk is dan ook zeer verontwaardigd dat het college van Beverwijk, die verantwoordelijk is voor deze toren, de toren een uitstraling heeft gegeven die onze Beverwijkse Wijkertoren onwaardig is.

De fractie van Gemeentebelangen Beverwijk heeft dan ook de volgende vragen:

  • Heeft u voldaan aan de wetgeving die in de Erfgoedwet staat (de Monumentenwet is overgegaan naar de Erfgoedwet). In deze wet zijn onder de definities, de aanwijzing, de bescherming, de financiële bepalingen en het toezicht en de handhaving opgenomen.
  • Is er tijdens deze werkzaamheden nog toezicht gehouden op deze werkzaamheden
  • Waarom heeft u gekozen voor dit “pleisterwerk”.
  • Heeft u zich gerealiseerd wat dit voor consequenties zou kunnen hebben voor de Wijkertoren en haar uitstraling
  • Is het college het met de fractie van Gemeentebelangen Beverwijk eens dat de uitstraling van de Wijkertoren, die kenmerkend genoemd wordt als “skyline van Beverwijk”, door deze werkzaamheden wel een hele andere lading heeft gekregen

Hoogachtend

Carli Bilars – Don Fractievoorzitter Gemeentebelangen Beverwijk

vervolg vragen ex artikel 41 van het reglement van orde inzake reconstructie Breestraat versus feestweek 26 maart 2018

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Onderwerp: vervolg vragen ex artikel 41 van het reglement van orde inzake reconstructie Breestraat versus feestweek

Beverwijk, 26 maart 2018

Aan de voorzitter van de raad

Geachte voorzitter,

Hierbij verzoeken wij u onderstaande artikel 41 Rvo-vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders door te geleiden.

Conform genoemd artikel geven wij hierbij aan dat prijs wordt gesteld op schriftelijke beantwoording.

In de raadsvergadering van 16 december 2017 heeft de fractie van Gemeentebelangen Beverwijk vragen gesteld inzake de reconstructie van de Breestraat versus de feestweek.

De beantwoording op onze vragen, die het college van burgemeester en wethouders gaven in haar memo van 29 januari 2018, heeft er toe geleid dat de fractie van Gemeentebelangen Beverwijk deze verder hebben uitgediept.

Onderstaand een korte geschiedschrijving;

Wij kregen vanuit de bevolking signalen dat men zich zorgen maakte of de Feestweek nog wel plaats zou kunnen vinden nu de Breestraat gereconstrueerd is. Wij hebben hierover mondelinge vragen gesteld in de raadsvergadering van donderdag 16 december 2017. In deze raadsvergadering hebben wij aangegeven dat de fractie van Gemeentebelangen Beverwijk zich zorgen maakt over de komende festiviteiten in augustus 2018 namelijk: de Feestweek van Beverwijk. De Breestraat heeft een complete metamorfose ondergaan met de nieuwe bestrating voor stoepen en de rijweg. Aan beide zijden staan van de Breestraat over de hele lengte een verhoogde stoeprand. Nieuwe afwateringsputten naast het wegdek met afvoer goot. Lantarenpalen die dichter bij de rijbaan zijn geplaatst en vierkante en driehoekige boomvakken als wel plantvakken. Hier is niks mis mee, maar we willen van college toch weten of de Feestweek niet in gevaar komt mede door deze metamorfose. Zowel bij de ronde van Beverwijk als bij de harddraverij worden langs het parcours als afzetting dranghekken geplaatst. Door de plaatsing voor de bloembakken tot aan de rijbaan, die aan beide zijde staan, kan deze afzetting niet voor bloembakken geplaatst worden, omdat dan de breedte van het parkoers zeker voor de harddraverij te smal wordt en niet voldoet aan de eisen die de Stichting Nederlandse draf- en rensport stelt. Ook voor de ronde van Beverwijk kan de bocht Zeestraat – Breestraat problemen opleveren.

Ook de media, Dagblad Kennemerland en RTVNH, hebben hier aandacht aan besteed.

In het interview van vrijdag 22 december 2017 stelt de heer Aad Pools (mister kortebaan) dat alleen na flinke aanpassingen aan de Breestraat de kortebaandraverij in Beverwijk door kan gaan.

Op woensdag 27 december 2017 spreekt de heer Rob van Dooren, voorzitter van de Harddraverijstichting Prins Bernhard: “Ik heb […] eerder samen met bestuurslid Henk Voormeer, Jaap Poelstra en Gerard Post Uiterweer de baan bekeken. We zijn toen tot de conclusie gekomen dat met een paar kleine aanpassingen de kortebaan gewoon door kan gaan”.

Deze tegenstrijdige beantwoording en de beantwoording van het college op onze vragen in haar memo van 29 januari 2018 gaf bij de fractie van Gemeentebelangen Beverwijk een tegenstrijdig beeld waardoor wij ons genoodzaakt voelde om dit verder te onderzoeken.

Naar aanleiding van uw beantwoording in de memo van 29 januari 2018 (zie bijlage) en de tegenstrijdige uitlatingen heeft de fractie van Gemeentebelangen Beverwijk gemeend om vervolg vragen te moeten stellen;

Op vraag 1 stelt u dat er aanvullende maatregelen nodig zijn maar er is zeker geen sprake van dat de korte baan niet door kan gaan op 9 augustus 2018. De vierkante en driehoekige boomvakken als wel de plantvakken vormen geen belemmering voor het evenement. Er zal naar een constructie gezocht worden om de dranghekken om de boomvakken te plaatsen.

De fractie van Gemeentebelangen is van mening dat uw antwoord wel heel kort door de bocht is.

Een spectaculair onderdeel van de sport is de start. De paarden maken een draai van 180 graden voordat ze vertrekken. Wanneer paarden van een gelijke afstand starten, draait het paard in de rechterbaan voorlangs. De paarden starten vanaf een basisafstand van 275 meter of 300 meter (afhankelijk van de lengte van de straat).

Het is u en ons bekend, en ook bij de Harddraverijstichting, dat de ruimte voor het maken van een draai van 180 graden voordat ze vertrekken bij het startpunt op de Breestraat niet kan.

Er moeten boomvakken als de teveel plantvakken verwijderd worden en ook meubilair om aan bovenstaande eisen te kunnen voldoen.

1. Indien bovengenoemde aanpassingen dienen te moeten gebeuren wie is dan de kostendrager hiervan?

Op onze vraag 2 stelt u dat er op maandag 29 januari 2018 een gesprek zal plaatsvinden met de organisatoren van de wielerronde betreffende de bocht Zeestraat/Breestraat.

2. Heeft dit gesprek inmiddels plaatsgevonden en geeft o.a. de bocht Zeestraat/Breestraat problemen voor de renners?

In vraag 3 maken wij ons zorgen dat de bloembakken tijdens de feestweek voor een en ander doel gebruikt gaan worden dan waarvoor ze zijn eigenlijk bestemd zijn. In Uw antwoord stelt u dat waar op een plek veel alcohol wordt genuttigd door grote groepen dit risico’s met zich meebrengt. Er worden voldoende vuilnisbakken en toiletten geplaatst om te voorkomen dat de bloembakken oneigenlijk wordt gebruikt. Met de te treffen voorziening voor de dranghekken op/over de cortenstalen rand van de bloemvakken en plantvakken is het ook mogelijk om de hele boomvakken en bloemvakken af te schermen mocht hier aan leiding voor zijn. Uit Uw antwoord moet ik opmaken dat het plaatsen van voldoende vuilnisbakken en toiletten wordt voorkomen dat de bloembakken oneigenlijk worden gebruikt.

3. Kunnen wij de garantie krijgen dat met het plaatsen van vuilnisbakken en  toiletten de boomvakken en bloemvakken niet oneigenlijk worden gebruikt?

Verder beantwoordt u onze vraag dat met het treffen van de voorziening voor de dranghekken op/over de cortenstalen rand van de bloemvakken en plantvakken het ook mogelijk is om de hele boomvakken en bloemvakken af te schermen mocht hier aan leiding voor zijn.

4. Bedoelt u hiermee te zeggen dat voor deze voorziening ALLE boomvakken en bloemvakken worden afgeschermd?

5. Betekent dit ook dat er meer dranghekken moeten komen?

6. Wie is de kostendrager hiervan?

Door de opmerkingen in het interview van vrijdag 22 december 2017 door de heer Aad Pools (mister kortebaan) dat alleen na flinke aanpassingen aan de Breestraat de kortebaandraverij in Beverwijk door kan gaan, hebben wij de noodzakelijke aanpassingen door laten berekenen. De geschatte kosten komen op enkele tienduizenden euro’s.

      1. Mochten beide evenementen, de wielerronde en de harddraverij, om financiële redenen niet plaats kunnen vinden op de Breestraat heeft het college dan een alternatief ?

Hoogachtend,

Co Backer

raadslid Gemeentebelangen Beverwijk (tot 29 maart 2018)

Bijlage: Memo documentnummer: INT-18-41164