vervolg vragen ex artikel 41 van het reglement van orde inzake reconstructie Breestraat versus feestweek 26 maart 2018

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Onderwerp: vervolg vragen ex artikel 41 van het reglement van orde inzake reconstructie Breestraat versus feestweek

Beverwijk, 26 maart 2018

Aan de voorzitter van de raad

Geachte voorzitter,

Hierbij verzoeken wij u onderstaande artikel 41 Rvo-vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders door te geleiden.

Conform genoemd artikel geven wij hierbij aan dat prijs wordt gesteld op schriftelijke beantwoording.

In de raadsvergadering van 16 december 2017 heeft de fractie van Gemeentebelangen Beverwijk vragen gesteld inzake de reconstructie van de Breestraat versus de feestweek.

De beantwoording op onze vragen, die het college van burgemeester en wethouders gaven in haar memo van 29 januari 2018, heeft er toe geleid dat de fractie van Gemeentebelangen Beverwijk deze verder hebben uitgediept.

Onderstaand een korte geschiedschrijving;

Wij kregen vanuit de bevolking signalen dat men zich zorgen maakte of de Feestweek nog wel plaats zou kunnen vinden nu de Breestraat gereconstrueerd is. Wij hebben hierover mondelinge vragen gesteld in de raadsvergadering van donderdag 16 december 2017. In deze raadsvergadering hebben wij aangegeven dat de fractie van Gemeentebelangen Beverwijk zich zorgen maakt over de komende festiviteiten in augustus 2018 namelijk: de Feestweek van Beverwijk. De Breestraat heeft een complete metamorfose ondergaan met de nieuwe bestrating voor stoepen en de rijweg. Aan beide zijden staan van de Breestraat over de hele lengte een verhoogde stoeprand. Nieuwe afwateringsputten naast het wegdek met afvoer goot. Lantarenpalen die dichter bij de rijbaan zijn geplaatst en vierkante en driehoekige boomvakken als wel plantvakken. Hier is niks mis mee, maar we willen van college toch weten of de Feestweek niet in gevaar komt mede door deze metamorfose. Zowel bij de ronde van Beverwijk als bij de harddraverij worden langs het parcours als afzetting dranghekken geplaatst. Door de plaatsing voor de bloembakken tot aan de rijbaan, die aan beide zijde staan, kan deze afzetting niet voor bloembakken geplaatst worden, omdat dan de breedte van het parkoers zeker voor de harddraverij te smal wordt en niet voldoet aan de eisen die de Stichting Nederlandse draf- en rensport stelt. Ook voor de ronde van Beverwijk kan de bocht Zeestraat – Breestraat problemen opleveren.

Ook de media, Dagblad Kennemerland en RTVNH, hebben hier aandacht aan besteed.

In het interview van vrijdag 22 december 2017 stelt de heer Aad Pools (mister kortebaan) dat alleen na flinke aanpassingen aan de Breestraat de kortebaandraverij in Beverwijk door kan gaan.

Op woensdag 27 december 2017 spreekt de heer Rob van Dooren, voorzitter van de Harddraverijstichting Prins Bernhard: “Ik heb […] eerder samen met bestuurslid Henk Voormeer, Jaap Poelstra en Gerard Post Uiterweer de baan bekeken. We zijn toen tot de conclusie gekomen dat met een paar kleine aanpassingen de kortebaan gewoon door kan gaan”.

Deze tegenstrijdige beantwoording en de beantwoording van het college op onze vragen in haar memo van 29 januari 2018 gaf bij de fractie van Gemeentebelangen Beverwijk een tegenstrijdig beeld waardoor wij ons genoodzaakt voelde om dit verder te onderzoeken.

Naar aanleiding van uw beantwoording in de memo van 29 januari 2018 (zie bijlage) en de tegenstrijdige uitlatingen heeft de fractie van Gemeentebelangen Beverwijk gemeend om vervolg vragen te moeten stellen;

Op vraag 1 stelt u dat er aanvullende maatregelen nodig zijn maar er is zeker geen sprake van dat de korte baan niet door kan gaan op 9 augustus 2018. De vierkante en driehoekige boomvakken als wel de plantvakken vormen geen belemmering voor het evenement. Er zal naar een constructie gezocht worden om de dranghekken om de boomvakken te plaatsen.

De fractie van Gemeentebelangen is van mening dat uw antwoord wel heel kort door de bocht is.

Een spectaculair onderdeel van de sport is de start. De paarden maken een draai van 180 graden voordat ze vertrekken. Wanneer paarden van een gelijke afstand starten, draait het paard in de rechterbaan voorlangs. De paarden starten vanaf een basisafstand van 275 meter of 300 meter (afhankelijk van de lengte van de straat).

Het is u en ons bekend, en ook bij de Harddraverijstichting, dat de ruimte voor het maken van een draai van 180 graden voordat ze vertrekken bij het startpunt op de Breestraat niet kan.

Er moeten boomvakken als de teveel plantvakken verwijderd worden en ook meubilair om aan bovenstaande eisen te kunnen voldoen.

1. Indien bovengenoemde aanpassingen dienen te moeten gebeuren wie is dan de kostendrager hiervan?

Op onze vraag 2 stelt u dat er op maandag 29 januari 2018 een gesprek zal plaatsvinden met de organisatoren van de wielerronde betreffende de bocht Zeestraat/Breestraat.

2. Heeft dit gesprek inmiddels plaatsgevonden en geeft o.a. de bocht Zeestraat/Breestraat problemen voor de renners?

In vraag 3 maken wij ons zorgen dat de bloembakken tijdens de feestweek voor een en ander doel gebruikt gaan worden dan waarvoor ze zijn eigenlijk bestemd zijn. In Uw antwoord stelt u dat waar op een plek veel alcohol wordt genuttigd door grote groepen dit risico’s met zich meebrengt. Er worden voldoende vuilnisbakken en toiletten geplaatst om te voorkomen dat de bloembakken oneigenlijk wordt gebruikt. Met de te treffen voorziening voor de dranghekken op/over de cortenstalen rand van de bloemvakken en plantvakken is het ook mogelijk om de hele boomvakken en bloemvakken af te schermen mocht hier aan leiding voor zijn. Uit Uw antwoord moet ik opmaken dat het plaatsen van voldoende vuilnisbakken en toiletten wordt voorkomen dat de bloembakken oneigenlijk worden gebruikt.

3. Kunnen wij de garantie krijgen dat met het plaatsen van vuilnisbakken en  toiletten de boomvakken en bloemvakken niet oneigenlijk worden gebruikt?

Verder beantwoordt u onze vraag dat met het treffen van de voorziening voor de dranghekken op/over de cortenstalen rand van de bloemvakken en plantvakken het ook mogelijk is om de hele boomvakken en bloemvakken af te schermen mocht hier aan leiding voor zijn.

4. Bedoelt u hiermee te zeggen dat voor deze voorziening ALLE boomvakken en bloemvakken worden afgeschermd?

5. Betekent dit ook dat er meer dranghekken moeten komen?

6. Wie is de kostendrager hiervan?

Door de opmerkingen in het interview van vrijdag 22 december 2017 door de heer Aad Pools (mister kortebaan) dat alleen na flinke aanpassingen aan de Breestraat de kortebaandraverij in Beverwijk door kan gaan, hebben wij de noodzakelijke aanpassingen door laten berekenen. De geschatte kosten komen op enkele tienduizenden euro’s.

      1. Mochten beide evenementen, de wielerronde en de harddraverij, om financiële redenen niet plaats kunnen vinden op de Breestraat heeft het college dan een alternatief ?

Hoogachtend,

Co Backer

raadslid Gemeentebelangen Beverwijk (tot 29 maart 2018)

Bijlage: Memo documentnummer: INT-18-41164