Vragen ex artikel 41 van het reglement van orde inzake het organiseren, handhaving en vergunningen tijdens de feestweek.12 september 2016

bwijk-1927

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Onderwerp: vragen ex artikel 41 van het reglement van orde inzake het organiseren, handhaving en vergunningen tijdens de feestweek.

Beverwijk, 12 september 2016

Aan de voorzitter van de raad

Geachte voorzitter,

Hierbij verzoeken wij u onderstaande artikel 41 Rvo-vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders door te geleiden.
Conform genoemd artikel geven wij hierbij aan dat prijs wordt gesteld op schriftelijke beantwoording.

De fracties van zowel Gemeentebelangen Beverwijk als Democraten Beverwijk hebben veel klachten ontvangen van de horeca ondernemers naar aanleiding van de feestweek. Dit roept bij de beide fracties de volgende vragen op.

1) Het optreden van Peter Beense, is hierover overleg geweest met de horeca.

Zo ja, wat was hierop hun reactie?
Zo nee, wat was op dat moment de reden om niet in overleg te treden?
Wat zijn de kosten van het optreden en op welke post kunnen wij dit terugvinden?

2) Tijdens de harddraverij op de Breestraat waren er minimaal 25 partytenten particulier geplaatst.

Zijn hier vergunningen voor afgegeven?
Zo ja, zijn er dan ook afspraken gemaakt over het opruimen aan het einde van de dag?
Zo nee, waarom niet?
Is dit niet meten met twee maten t.o.v. de horecaondernemers, die de verantwoording hadden over het ‘schoon’ achter laten van ons centrum en nu geconfronteerd werden met achter gelaten
particuliere partytenten?

3) Er blijken door de handhaving bekeuringen te zijn uitgeschreven betreffende het rookverbod in horeca gelegenheden.

Hoe hoog waren deze bekeuringen en waarom is de keuze gemaakt om hierop tijdens de feestweek te gaan handhaven ook buiten het pand?
Was het de ondernemers bekend, dat er ook buiten onder de luifel c.q. overkapping niet gerookt mocht worden? (Dat is in onze buurgemeente Heemskerk n.l. wel toegestaan)
Zo ja, waarom wordt dit het hele jaar door dan wel gedoogd?
Zo nee, waarom is dit niet duidelijk gecommuniceerd?

4) Tijdens de wielerronde van Beverwijk op zondag bleken de openbare toiletten niet open te zijn.

Waren hier redenen voor?
Zo ja, welke dan?
Zo nee, waarom was er geen bemensing georganiseerd.

5) Welke maatregelen gaat het college ondernemen voor een betere afstemming met de horeca m.b.t. de feestweek.

Namens de fracties,

Co Backer, Gemeentebelangen Beverwijk
Karel Fiseler, Democraten Beverwijk