vragen ex artikel 41 van het reglement van orde inzake verzelfstandiging Beverwijkse haven 1 maart 2017

Onderwerp: vragen ex artikel 41 van het reglement van orde inzake verzelfstandiging Beverwijkse haven

Beverwijk, 1 maart 2017

Aan de voorzitter van de raad

Geachte voorzitter,

Hierbij verzoeken wij u onderstaande artikel 41 Rvo – vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders door te geleiden.
Conform genoemd artikel geven wij hierbij aan dat prijs wordt gesteld op schriftelijke beantwoording.

Tijdens werkbezoeken aan het havenbedrijf van Amsterdam en aan de Zeehaven IJmuiden hebben de aanwezige raadsleden de wens uitgesproken in de richting van de wethouders De Rudder en Van Weel om de raadsleden bij de verdere gedachteontwikkeling rond de verzelfstandiging van onze haven mee te nemen. Het idee was om in een of meer informele sessies ook met de raadsleden van gedachten te wisselen om zo voorkeuren van de raad in het proces te integreren. De wethouders hebben positief op dit voorstel gereageerd. Tot nu toe is de toezegging niet nagekomen. Het afgelopen jaar hebben wij informatie ontvangen door middel van een aantal brieven aan de gemeenteraad. Recent hebben wij in een commissievergadering een aantal juridische modellen gepresenteerd gekregen. Inmiddels is ook duidelijk, dat het college in de raadsvergadering van mei 2017 een bidbook aan de gemeenteraad wil voorleggen. Het lijkt ons als fractie van Gemeentebelangen Beverwijk dringend gewenst om de hiervoor genoemde toezegging na te komen om te voorkomen, dat de gemeenteraad straks met voldongen feiten geconfronteerd gaat worden, temeer omdat het gerucht de ronde doet, dat het college al een voorkeur voor een model heeft.

De fractie van Gemeentebelangen Beverwijk heeft de navolgende vragen:

1. Is het college voornemens om de toezegging aan raadsleden om in een of meer informele sessies van gedachten te wisselen met de raadsleden over de verzelfstandiging van de haven;

2. Indien het antwoord op vraag 1 positief is dan graag tijdig aangeven wanneer de raadsleden een uitnodiging mogen verwachten en indien het antwoord negatief is dan graag een verklaring voor
de weigering;

3. Heeft het college op basis van de gesprekken met stakeholders en eigen onderzoek al een voorkeur voor een model en is het college bereid om die voorkeur met de raad zo snel mogelijk te
delen? Wat ons betreft zou dit delen van informatie heel goed plaats kunnen vinden in de onder 1 genoemde sessies.

Met vriendelijke groet,

Anton Middelhoff
raadslid