Vragen ex artikel 41 van het reglement van orde inzake Participatiewet 14 maart 2017

Beverwijk, 13 maart 2017

Aan de voorzitter van de raad

Geachte voorzitter,

Hierbij verzoeken wij u onderstaande artikel 41 Regelement van Orde – vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders door te geleiden.
Conform genoemd artikel geven wij hierbij aan dat prijs wordt gesteld op schriftelijke beantwoording.

Op 3 november 2016 heeft de gemeenteraad van Velsen een motie aangenomen met als strekking om het college te verzoeken inhoudelijk te onderzoeken en te beoordelen of met de invoering van de Participatiewet de opgelegde strafkortingen buitenproportioneel zijn of coulant en de raad op korte termijn te informeren over de resultaten van het onderzoek.
Recent hebben wij in de krant kunnen lezen, dat het college van Velsen daadwerkelijk het onderzoek heeft opgestart.
De aanleiding tot de motie was, dat de Participatiewet in de IJmond kennelijk slecht uitpakt voor bijstandsgerechtigden, die zich niet aan hun werk- of sollicitatieverplichtingen houden en voor gezinnen. Het komt voor, dat de IJmondgemeenten strafkortingen opleggen tot wel 4 keer 100%,
Terwijl de Participatiewet voorschrijft, dat wanneer sprake is van het verwijtbaar niet opvolgen van de geharmoniseerde arbeidsverplichtingen een maatregel volgt van 100% over een periode van tenminste een maand en ten hoogste drie maanden.

Wij achten het aannemelijk, dat ook inwoners van Beverwijk met het fenomeen strafkorting ( in vakjargon: “Maatregel”) in aanraking komen en in de lijn van het besluit in Velsen vragen wij Uw college of U bereid bent om een soortgelijk onderzoek ook in Beverwijk te doen. Het verdient onze voorkeur indien gepoogd wordt om alsnog aan te sluiten bij het onderzoek van de gemeente Velsen.

Inge Rood
raadslid Gemeentebelangen Beverwijk