Vragen ex artikel 41 van het reglement van orde inzake de manier van afvalinzameling Binnenduin. 18 juni 2016

Klikobakken BinnenduinAan het college van Burgemeester en Wethouders

Beverwijk, 18 juni 2016

Geacht college,

Sinds kort zijn de nieuwe rijwoningen in het Beverwijkse Binnenduin bewoond. De bewoners zijn erg tevreden met hun nieuwe huis in het plan van het tuindersgebied bij de Bankenlaan. Waar de bewoners niet tevreden over zijn is de manier van afvalinzameling.
In de documentatie van de kopers, zoals het inrichtingsplan, tekening no.: 2012-075, staat dat de wijk wordt voorzien van ondergrondse afvalcontainers. In het plan staat dat op de Laan van Diaspora op twee plaatsen ondergrondse afvalcontainers worden geplaatst. De bewoners hebben echter afgelopen weken een groene en grijze klikobak ontvangen. Bij navraag door bewoners antwoordde de gemeente dat dit nieuw beleid is om afval te scheiden en dat men het hiermee moet doen. Er komen geen ondergrondse afvalcontainers.

De fractie van Gemeentebelangen is hier verbaasd over. Er is nog helemaal geen nieuw beleid over het scheiden van afval. Daar moet nog over worden gesproken.
De bewoners hebben bij de inrichting van hun tuinen geen rekening gehouden met het moeten herbergen van twee kliko’s. Er waren tenslotte ondergrondse afvalcontainers voorzien in de wijk. Men moet nu in hun spiksplinternieuwe tuin tegen twee lelijke kunststof bakken aankijken. In de warmere maanden levert het tevens stank op en tijdens de afval ophaaldagen wordt het beeld in de wijk er niet fraaier op. Het inzamelen van afval in kliko’s is een sprong achteruit in de tijd voor een gloednieuwe woonwijk.

De fractie van Gemeentebelangen Beverwijk heeft daarom de navolgende vragen:

1. Is het bij het college bekend dat in Binnenduin geen ondergrondse afvalcontainers worden geplaatst?

2. Zo ja, waarom is daarmee afgeweken van het inrichtingsplan?

3. Waarom zijn deze uitspraken dan gedaan?

4. Is het college het met ons eens dat het gebruik van kliko’s een achteruitgang is qua manier van inzamelen?

5. Is het college het met ons eens dat het neerzetten van kliko’s geen verfraaiing is voor het project Binnenduin?

6. Is het college het met ons eens dat de kopers van de nieuwe woningen misleid zijn wat betreft de inrichting van de wijk?

7. Hoe gaat het college dit oplossen voor de bewoners van Binnenduin?

Namens de fractie van Gemeentebelangen

Co Backer
raadslid

vragen ex artikel 45 van het reglement van orde inzake de zaterdagse versmarkt op de Breestraat, 18 april 2016

Kabels over het fietspad 09-04-2016 (2) Kabels over het fietspad 09-04-2016Kraam staat gevaarlijk op het fietspad 09-04-2016

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Onderwerp: vragen ex artikel 45 van het reglement van orde inzake de zaterdagse versmarkt op de Breestraat

Beverwijk, 18 april 2016

Geacht college,

Sinds enkele weken wordt er zaterdags op de Breestraat een versmarkt gehouden. Op zich is het een prima initiatief om meer reuring in het centrum te hebben. Voor ons als fractie wel de vraag of het aan de vooravond van de grootschalige renovatie van de Breestraat een handig moment is om met deze vers markt te beginnen.

De fractie van Gemeentebelangen Beverwijk heeft de navolgende vragen:

 

 1. Is hier sprake van een officiële markt of is er sprake van individuele standplaatsen voor ambulante handel. Hoe is een en ander vergunningtechnisch geregeld?
 2. In de Zeestraat wordt in 2016 de vers- en brocantemarkt gehouden gedurende 9 keer en op de eerste zaterdag van de maand. Is het niet verstandig om in het belang van de vers en brocantemarkt de krachten te bundelen en de handelaren van de Breestraat te verwijzen naar de Zeestraat. Versnippering lijkt ons geen goede zaak;
 3. Is het college bereid om in de loop van 2016 voordat het centrum geheel gerenoveerd is met de gemeenteraad te praten over het organiseren van markten in Beverwijk en Wijk aan Zee
 4. Het is ons opgevallen, dat de kabels voor de stroomvoorziening van de verkooppunten over het fietspad lagen en ’n gedeelte van de marktkramen op het fietspad op de Breestraat stonden. Dit heeft voor fietsers tot bijna ongelukken geleid (zie foto’s). Wij vragen het college om hier voor de toekomst maatregelen te treffen, zodat deze onveilige situatie niet meer voor kan komen.

Met vriendelijke groet,

Co Backer

Anton Middelhoff

raadsleden Gemeentebelangen Beverwijk

 

 

 

 

vragen ex artikel 45 van het reglement van orde inzake de diverse werkzaamheden op de Aagtenbelt 5 februari 2016

Foto 4 Wild Beheer Eenheid Wijcker- en Langemeer 3 februari 2016 AagtenbeltAan het college van Burgemeester en Wethouders

Onderwerp: vragen ex artikel 45 van het reglement van orde inzake de diverse werkzaamheden op de Aagtenbelt

Beverwijk, 5 februari 2016

Geacht college,

De fractie van Gemeentebelangen Beverwijk spreekt zijn grote zorgen uit over de realisatie van de wielerbaan voor de Beverwijkse Renners Club en de huisvesting van het Wild Beheer Eenheid Wijcker – en Langemeer op de voormalige Aagtenbelt. De signalen die ons bereiken noopt ons tot het stellen van vragen ex artikel 45 van het reglement van orde.

Gemeentebelangen Beverwijk heeft meerdere malen het storten van de staalslakken op de Aagtenbelt aan de orde gesteld. In Uw beantwoording heeft U uitgesproken, dat er maximaal maar 70.000 ton slakken gestort mag worden.

1.Gelet op de nog steeds vele stortingen, zoals het feit dat de aannemer momenteel voor het clubhuis meters staalslakken aan het    storten is (de trap is er straks niet of nauwelijks meer!),vraagt de fractie zich af of het maximum van het tonnage niet overschreden wordt? De fractie wil dan ook graag alle weegbrieven die betrekking hebben op het storten van staalslakken op de Aagtenbelt van U ontvangen.

Doordat de finishstraat, voor het clubhuis, ettelijke meters hoger komt te liggen dan voorheen moeten zowel de riolering als de kabels die er lopen verlegd worden. De situatie in ogenschouw te hebben genomen kan de fractie alleen maar concluderen dat deze werkzaamheden zeer intensief en ook kostbaar moeten zijn. 

 

2. Kan het college een overzicht geven van de werkzaamheden die hierdoor gedaan moeten worden en de kosten van deze   werkzaamheden.

In onze eerdere schriftelijk gestelde vragen over de scheurvorming van het asfalt van de wielerbaan antwoordde U dat deze scheurvorming waarschijnlijk met reparaties bestreden konden worden. De fractie van Gemeentebelangen Beverwijk heeft moeten constateren dat er een verslechtering is opgetreden. Het zijn geen oppervlakkige scheuren meer, want deze scheuren lopen dwars door de asfaltlaag heen met een diepte van 8 tot 9 cm. (zie foto)

3.Gelet op deze constatering, is het college het met ons eens, dat reparaties alleen niet voldoende zijn als men veilig wil koersen op de wielerbaan? 

Het Wild Beheer Eenheid Wijcker- en Langemeer heeft ook haar onderkomen op de Aagtenbelt met haar “jachthuis”. 3 februari j.l. hebben wij hun onderkomen in een vreemde situatie aangetroffen: het jachthuis is volledig ingebouwd door een hoge berg staalslakken en grond.

4.Is er overleg geweest met Het Wild Beheer Eenheid Wijcker- en Langemeer over deze situatie? zo ja,

    a. Wat is er afgesproken?

    b. Blijft het jachthuis dienst doen waarvoor het bedoeld is? 

 

Met vriendelijke groet,

 

Carli Bilars – Don

 

Fractievoorzitter

 

 

 

 

 

 

vragen ex artikel 45 van het reglement van orde over de werkzaamheden aan de Parallelweg die PWN op dit moment niet kan uitvoeren in verband met de ernstige vervuiling van de grond. 1 november 2015

vervuiling

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Onderwerp: vragen ex artikel 45 van het reglement van orde over de werkzaamheden aan de Parallelweg die PWN op dit moment niet kan uitvoeren in verband met de ernstige vervuiling van de grond.

Beverwijk, 1 november 2015

Geacht college,

We schrijven 1994:

Dat het terrein waar de vroegere gasfabriek heeft gestaan ernstig vervuild is is algemeen bekend. Voor de sanering wil de gemeente Beverwijk, als eerste in Europa, met de inzet van bacteriën het terrein en omgeving van deze gasfabriek schoonmaken. Het terrein van het voormalige gasbedrijf aan de Parallelweg is voornamelijk met polycyclische aromatische koolwaterstoffen (pak’s) en het zeer giftige cyanide vervuild. Volgens de gemeente maakt het organische karakter van deze stoffen een biologische reiniging in principe mogelijk. Die methode werd tot dusver alleen met succes toegepast bij het opruimen van bodemvervuiling onder benzinestations.

Via een buizenstelsel worden bacteriën aan het grondwater toegevoegd die de vervuilde grond zuiveren. In die periode daalt de relatief zware verontreiniging naarverwachting tot een aanvaardbare waarde voor het toekomstig gebruik van het terrein.

Nadeel is dat de bacteriologische schoonmaak meer tijd neemt: 8 tot 12 maanden in plaats van 2 maanden. De grond wordt ook niet helemaal schoon.

Er zijn ook kanttekeningen bij deze saneringsvorm. Vooral de pak’s en cyanide blijken zeer moeilijk afbreekbaar te zijn door de bacteriën. Bovendien is er dan vaak alleen sprake van een zeer langzame en maar gedeeltelijke afbraak.

We schrijven 2015:

Begin september is PWN bezig geweest om de waterleidingbuis te vervangen ter voorbereiding op de aanleg van rioolbuizen die naar de Kop van de Haven leiden. Tijdens het vervangen van een waterleidingbuis langs de Parallelweg is gif in de grond aangetroffen. Het grondwater is verontreinigd met cyanide-complex. Volgens het college is deze stof minder schadelijk dan waterstofcyanide, bekend als blauwzuur wat ruikt naar amandelen. In de huidige situatie zou de verontreiniging ook geen kwaad kunnen voor de volksgezondheid. De verontreiniging maakt deel uit van de bekende bodemverontreiniging die destijds veroorzaakt is door de voormalige gasfabriek. Op deze werklocatie verwachtte het college deze mate van verontreiniging niet. PWN kan zijn werkzaamheden uitvoeren, maar zal dan wel veiligheidsmaatregelen moeten nemen. De werkzaamheden zijn daarom opgeschort.

Er was al een saneringsplan opgesteld dat goedgekeurd is door de Provincie, maar dit saneringsplan moet worden uitgebreid en dan pas kan het werk voortgezet worden. De deadline van 31 december 2015 voor de provinciale subsidie kon al niet meer gehaald worden. De fractie van Gemeentebelangen Beverwijk heeft vernomen dat het college contact heeft gezocht met de Provincie over een aangepaste planning.

Onze fractie heeft n.a.v. het bovenstaande de volgende vragen aan het college:

Het verbaast de fractie van Gemeentebelangen Beverwijk dat het college onwetend was van deze verontreiniging. In maart/april 2011 werden ook werkzaamheden uitgevoerd langs de Parallelweg en de Nieuw Kade en deze zijn toen stilgelegd na de vondst van verontreinigde grond. Het bleek dat de grond vervuild was met asbest en cyanide.

1. Was het bekend bij het college dat de kans op verontreiniging bijzonder groot zou zijn en zo ja, waarom heeft men daar niet adequaat op gereageerd?

 

Volgens het college kan PWN haar werkzaamheden uitvoeren, maar zal wel enkele veiligheidsmaatregelen moeten nemen.

2. Welke veiligheidsmaatregelen moet het PWN nemen om haar werkzaamheden te kunnen uitvoeren?

 

Het grondwater is verontreinigd met cyanide-complex. Volgens het college is deze stof minder schadelijk dan waterstofcyanide. In de huidige situatie zou de verontreiniging ook geen kwaad kunnen voor de volksgezondheid, aldus het college. De fractie van Gemeentebelangen Beverwijk is van mening dat de werkzaamheden die verricht moeten worden een ernstige verstoring van de bodem zal geven.

3. Kan het college de situatie schetsen als de huidige situatie van de verontreiniging verstoord gaat worden?

 

Er was al een saneringsplan opgesteld dat goedgekeurd is door de Provincie maar dit saneringsplan moet worden uitgebreid en dan pas kan het werk voortgezet worden.

4. Wanneer verwacht het college de afronding van een aangepaste planning en wanneer verwacht men dat het werk weer voortgezet gaat worden?

 

De deadline van 31 december 2015 voor de provinciale subsidie kon al niet meer gehaald worden. Er is hierop aansluitend een tweede brief verzonden naar de provincie voor verder uitstel.

5. Heeft de provincie dit verzoek inmiddels gehonoreerd en is hier een deadline aan verbonden?

Namens de fractie van Gemeentebelangen Beverwijk,

Co Backer

raadslid

Vragen ex artikel 45 van het reglement van orde naar aanleiding van Uw brief betreffende de stand van zake opvang van vluchtelingen. 4 oktober 2015

image-4168828

 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Onderwerp: vragen ex artikel 45 van het reglement van orde naar aanleiding van Uw brief betreffende de stand van zake opvang van vluchtelingen.

Beverwijk 4 oktober 2015

Geacht college,

In uw brief van 1 oktober 2015 betreffende de stand van zake opvang van vluchtelingen valt te lezen dat de gemeente Beverwijk voor 46 statushouders voor het einde van dit jaar voor passende woonruimte dient te zorgen. Uit een overzicht Huisvesting van Vergunninghouders met peildatum 1 oktober 2015 van het COA blijkt dat er voor 18 statushouders passende woonruimte is gevonden en nog 28 gehuisvest moeten worden. In Dagblad Kennemerland van 2 oktober 2015 valt te lezen dat IJmond-breed (Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen en Castricum) 172 (exl. achterstand) statushouders voor het einde van het jaar gehuisvest moeten worden (incl. 227).

De fractie van Gemeentebelangen heeft naar aanleiding van deze cijfers de volgende vragen:

 

 1. Wat is de samenstelling van de overgebleven 28 statushouders? (alleenstaanden/gezin)

 

 1. Hoeveel woningen in Beverwijk en Wijk aan Zee zijn nodig om deze 28 statushouders te huisvesten?

 

 1. Hoe groot is de kans dat het gaat lukken om voor het einde van het jaar te voldoen aan deze taakstelling om het totaal van 46 te huisvesten?

 

 1. Wat zijn de gevolgen voor de gemeente en de statushouders als deze taakstelling niet gehaald wordt?

 

 1. Wordt er IJmondiaal overlegd over dit probleem? Zo ja, zijn er al oplossingen aangedragen?

 

 1. Omdat er momenteel een enorme vluchtelingenstroom op gang is gekomen zal het probleem van huisvesting alleen maar groter worden. Hoe denkt de gemeente dit in de toekomst aan te pakken?

Vriendelijke groet,

Namens de fractie van Gemeentebelangen Beverwijk,

 

Co Backer

raadslid 

Vragen ex artikel 45 van het reglement van orde over de grootschalige wegwerkzaamheden en de bereikbaarheid van Beverwijk. 7 oktober 2015

 

beroepen-wegwerkzaamheden-2

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Onderwerp: Vragen ex artikel 45 van het reglement van orde over de grootschalige wegwerkzaamheden en de bereikbaarheid van Beverwijk.

Beverwijk 7 oktober 2015

Geacht college,

In de raadscommissie van 5 maart 2015 heeft wethouder Dorenbos toegezegd dat de 6 grootschalige wegwerkzaamheden die voor 1 maart 2016 klaar moeten zijn zó op elkaar worden afgestemd dat Beverwijk bereikbaar blijft.

Nu blijkt dat in combinatie met wegwerkzaamheden in naburige gemeenten het Beverwijkse wegennet het zwaar te voortduren heeft. Vooral op de N197 (Binnenduinrandweg) en de Parallelweg loopt het autoverkeer in de spitsen de nodige vertraging op.

De fractie van Gemeentebelangen constateert tevens dat de bereikbaarheid van Beverwijk, vooral op de Parallelweg, in het geding komt. Op de Parallelweg staat het verkeer de hele dag vast tussen de Wijkermeerweg en de Lijndenweg, met als gevolg dat het verkeer ook opstroopt in de Viaductweg. De route Spoorsingel, Wijckermolen, Halve Maan, Velserweg zijn daarentegen goed bereikbaar en daar gaat de doorstroming vooralsnog probleemloos.

Gemeentebelangen heeft de navolgende vragen:

1. Bent u het met ons eens dat de bereikbaarheid van Beverwijk in het geding komt?

2. Bent u het met ons eens dat de verkeersstromen beter over Beverwijk verdeeld moeten worden?

Tijdens een informeel gesprek met wethouder de Rudder heeft ons steunfractielid Marco Backer voorgesteld om het verkeer te sturen d.m.v. DRIPs (Dynamische Route Informatie Panelen). Met behulp van reistijden die op deze DRIPs worden getoond zal het verkeer zich beter verdelen over de wegen waardoor grote vertragingen zullen afnemen.

3.Is dit idee ooit afgewogen om in te zetten? Zo nee, waarom niet? Gezien de toekomstige afsluiting van o.a. de Parallelweg i.v.m. rioleringswerkzaamheden is dit idee alsnog uitvoerbaar om Beverwijk bereikbaar te houden?

Tijdens afsluitingen van de Velsertunnel is nog steeds pas op het laatste moment zichtbaar dat de tunnel dicht is en er omgereden moet worden. Verkeer heeft daarvoor al de hele stad al moeten doorkruisen. Ook hierdoor moet uiteindelijk veel verkeer over één bepaalde route om de omleiding te volgen. Als het verkeer vroegtijdig wordt geïnformeerd kan deze eerder een alternatieve route kiezen.

4.Bent u het met ons eens dat de DRIPs ook hiervoor nuttig kunnen zijn?

 

Vriendelijke groet,

namens de fractie van Gemeentebelangen Beverwijk,

Carli Bilars

fractievoorzitter

Vervolg vragen over de scheuren in het wegdek van de nieuwe wielerbaan BRC Kennemerland 13 september 2015

 

Verzakkingen parcours BRC op de slakken.2 september 2015

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Onderwerp: vervolg vragen ex artikel 45 van het reglement van orde over de scheuren in het wegdek van de nieuwe wielerbaan van BRC Kennemerland op de voormalige Aagtenbelt.

Beverwijk 13 september 2015

Geacht college,

Naar aanleiding van uw beantwoording van onze vragen die de fractie van Gemeentebelangen Beverwijk schriftelijk aan u hebben gesteld, d.d. 6 september 2015, over de scheuren van de nieuwe wielerbaan van BRC Kennemerland op de voormalige Aagtenbelt roept bij de fractie vervolg vragen op.

De fractie van Gemeentebelangen Beverwijk heeft daarom de navolgende vragen;

 

 1. De baan bestaat uit twee ronden die op een bepaald punt samen komen. De ronde die naar het laagst gelegen punt loopt zit vrijwel over de gehele lengte vol met scheuren. Alleen het stuk asfalt voor het clubgebouw, dateert uit 1988 en geen ondergrond van slakken, is vrij van scheuren. De ronde die naar boven loopt (bereikbaar over een stuk bestraat parcours) vertoond minder scheuren, maar ook daar zijn ze wel degelijk te vinden. Hoe kan het college stellen dat het maar een klein gedeelte van 200 meter betreft?

 

 1. Wordt er d.m.v. van metingen gemonitord of de Aagtenbelt/ wielerbaan verzakt?


 

 1. De oorzaak van de scheurvorming moet hoofdzakelijk worden gezocht in de wijze waar de laag staalslakken op het betreffende gedeelte van de wielerbaan in de aanlegfase, onder invloed van de passage van enkele duizenden geladen vrachtauto’s, tot een pakket betonachtig materiaal. In combinatie met de daarboven aangebrachte laag korrelmix is vervolgens in de rijrichting van genoemde vrachtwagens scheurvorming ontstaan. Ook het versneld aanbrengen van het asfalt heeft geen goed gedaan aan het ontstaan van de scheuren.Het pakket betonachtig materiaal dat is ontstaan noemen de deskundigen plaatvorming. Plaatvorming is één van de eigenschappen van staalslakken. Uit het gegeven antwoord blijkt dat dit al is ontstaan tijdens en door de aanvoer van de staalslakken. Onder bepaalde condities kan deze plaat uitzetten. Kunt u aangeven of dit het geval is?Zo nee, wat is dan de relatie tot het gegeven antwoord en het ontstaan van de scheuren?

 

 1. Welk ongunstig effect heeft het vervroegd aanbrengen van de asfaltlaag gehad op de fundatielaag?

 

 1. Hoeveel gaan de extra kosten bedragen voor het opnieuw asfalteren?

 

 1. Wanneer kunnen wij van u de meetresultaten verwachten van zowel de metingen met de peilbuizen die rondom de belt staan als de meetresultaten van de verzakkingen?

 

Vriendelijke groet,

Namens de fractie van Gemeentebelangen Beverwijk,

Carli Bilars

fractievoorzitter

Vragen over wielerparcours BRC Kennemerland 6 september 2015

DSC02660

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Onderwerp: vragen ex artikel 45 van het reglement van orde over de scheuren in het wegdek van de nieuwe wielerbaan van BRC Kennemerland op de voormalige Aagtenbelt.

Beverwijk 6 september 2015

Geacht college,

Zaterdag 12 september 2015 zal de nieuwe wielerbaan op de voormalige Aagtenbelt feestelijk worden geopend. Het vernieuwde parcours is grotendeels op een ondergrond van staalslakken neergelegd. De fractie van Gemeentebelangen Beverwijk heeft zich hevig verzet tegen het gebruik van staalslakken. De fractie is nog steeds van mening dat het gebruik van staalslakken grote nadelige gevolgen kan hebben voor mens en milieu. De fractie heeft dit gebaseerd op diverse onderzoeksrapporten en uitspraken van deskundigen. Vragen als ‘kan de oude vuilnisbelt het gewicht van de berg staalslakken wel dragen zonder dat de complete berg in beweging komt’ is door het college weggewuifd met de mededeling dat het allemaal wel zal meevallen.

De fractie heeft echter inmiddels heel wat anders geconstateerd. Het asfalt van de nieuwe wielerbaan vertoont over bijna het gehele parcours lengte scheuren. Lange scheuren, korte scheuren en meerdere scheuren naast elkaar. Over de hele breedte van het asfalt. Her en der zijn zelfs al reparaties uitgevoerd, maar ook daar vertonen zich inmiddels al nieuwe scheuren. Het scheurproces gaat zelfs zo snel dat er bijna wekelijks nieuwe scheuren bijkomen. Zoals eerder aangehaald, dit 5 maanden jonge asfalt, ligt op een laag staalslakken.

De fractie van Gemeentebelangen Beverwijk heeft de navolgende vragen;

 

 1. Is bij het college bekend dat de wielerbaan over bijna de gehele lengte scheuren vertoond?

 

 1. Klopt het dat onder het asfalt waar de scheuren zitten staalslakken zijn gestort?

 

 1. De staalslakken zijn in dit geval van boven afgedekt met een laag asfalt. Gemeentebelangen Beverwijk heeft gewaarschuwd dat dit problemen kan opleveren. De projectleider en het college hebben aangegeven dat er geen complicaties zouden optreden. Dit blijkt nu onjuist te zijn. Bent u dit met ons eens?

 

 1. Moet de oorzaak van de scheuren worden gezocht in het verzakken van de Aagtenbelt? Zo nee, waar maakt u dat uit op?

 

 1. Moet het verzakken van de scheuren worden gezocht in het inklinken van de laag staalslakken? Zo nee, waar maakt u dat uit op?

 

 1. Is de laag asfalt voor de nieuwe wielerbaan te vroeg neergelegd?

 

 1. Moet de wielerbaan opnieuw worden geasfalteerd of volstaat reparatie van de scheuren?

 

 1. Wie draait er op voor de extra kosten die hiervoor gemaakt moeten worden?

 

 1. Hoe lang is door deze extra werkzaamheden de wielerbaan niet bruikbaar?

 

 1. Is de wielerbaan momenteel nog veilig te berijden? Zo ja, waaruit blijkt dit?

 

 1. Na de vondst van munitie zijn het ontstaan van de scheuren een tweede onregelmatigheid in korte tijd. Komen er nog meer verrassingen?

 

 1. Omdat er op sommige plekken kennelijk beweging in de Aagtenbelt zit wil Gemeentebelangen Beverwijk de meetgegevens ontvangen van de pijlbuizen rondom de Aagtenbelt van vóór en na de stort van staalslakken.

 

 1. Bent u het met ons eens dat het college met bovenstaande constatering (scheuren in het wegdek van de nieuwe wielerbaan van BRC Kennemerland) de officiële opening te vroeg komt?

Vriendelijke groet,

Namens de fractie van Gemeentebelangen Beverwijk,

Carli Bilars

fractievoorzitter